نویسنده = اسلمی نژاد، علی اصغر
تعداد مقالات: 1
1. اندازه گیری بیان ژن گیرنده پروژستروندر بافت سرطانی و سالم پستان انسان به روش Real-time PCR

دوره 15، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 51-59

مهسا ضابطیان حسینی؛ محمدرضا نصیری؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ کامران غفار زادگان؛ احمد رضا موثقی؛ شاهرخ قوتی؛ آرزو حسینی