نویسنده = ابوترابی، رباب
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه سقطهای تکراری باعلت ناشناخته در ازدواج های خویشاوندی و غیر خویشاوندی

دوره 9، شماره 2، مهر 1385، صفحه 23-31

محمد حسن زاده نظرآبادی؛ رباب ابوترابی؛ رضا رؤفیان