نویسنده = آزاد، افروز
تعداد مقالات: 1
1. پورپورای ترومبوسیتوپنیک ترومبوتیک حاملگی و پیامدهای بارداری بعدی: گزارش یک مورد

دوره 19، شماره 32، آبان 1395، صفحه 20-24

ملیحه امیریان؛ نیره قمیان؛ افروز آزاد؛ آسیه ملکی