نویسنده = بابایان زاد اهری، شهناز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کفایت نمونه های پاپ اسمیر بر اساس سیستم بتسدا 2001 و ارتباط آن با فاکتورهای بالینی

دوره 18، شماره 174، آذر 1394، صفحه 1-5

زرین آجودانی؛ شهناز بابایان زاد اهری؛ صدیقه نصراللهی