نویسنده = ایمانی، بهاره
تعداد مقالات: 1
1. سنجش آگاهی مادران نوزادان بستری در NICU بیمارستان های آموزشی شهر مشهد در رابطه با شرایط نگهداری شیر مادر

دوره 18، شماره 152، تیر 1394، صفحه 16-21

آیلر خداشناس؛ بهاره ایمانی؛ بابک کریمی؛ مهدیه پور یزدان پناه