نویسنده = ایزدی مزیدی، سکینه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر روان درمانی گروهی شناختی - رفتاری/ روایتی بر سندرم پیش از قاعدگی دانشجویان دختر

دوره 15، شماره 11، مرداد 1391، صفحه 7-15

ایران دا دو ی؛ سکینه ایزدی مزیدی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند