نویسنده = آقابابایی، سودابه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بروز مول در استان همدان

دوره 17، شماره 137، اسفند 1393، صفحه 13-18

سودابه آقابابایی؛ سید محمد حسینی پناه؛ انسیه محبی کیان؛ فریده امینی؛ مهرداد کریمی