نویسنده = بابازاده، راحله
تعداد مقالات: 3
1. دختران نوجوان ایرانی و اطلاعات و خدمات بهداشت باروری و جنسی؛ مطالعه کیفی

دوره 17، شماره 92، فروردین 1393، صفحه 9-18

خدیجه میرزایی نجم آبادی؛ راحله بابازاده؛ محمد شریعتی؛ سید عباس موسوی


2. بررسی تأثیر آموزش بر تغییرات فعالیت جنسی در بارداری

دوره 15، شماره 12، مرداد 1391، صفحه 18-26

راحله بابازاده؛ خدیجه میرزائی نجم آبادی؛ زهرا معصومی؛ مهدی راعی


3. هیسترکتومی و پیامدهای جنسی بعد از آن (مرور سیستماتیک)

دوره 14، شماره 7، بهمن 1390، صفحه 51-68

راحله بابازاده؛ خدیجه میرزایی؛ فریده اخلاقی