نویسنده = آذریان، آزیتا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر برتراکم پارانشیمال پستانها در ماموگرافی

دوره 11، شماره 1، دی 1387، صفحه 9-16

آزیتا آذریان؛ مهیار محمدی فرد