نویسنده = آذرکیش، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی برخی عوامل مرتبط باحاملگی ناخواسته در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ایرانشهر-1386

دوره 14، شماره 4، مهر 1390، صفحه 32-40

حسن ربابی؛ حامد سارانی؛ فاطمه آذرکیش؛ زهرا دستفان؛ علیرضا داشی پور