نویسنده = آذرگون، اعظم
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط سطوح مختلف هموگلوبین مادری با وزن نوزاد، وزن جفت و نسبت جفتی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 41-46

اعظم آذرگون؛ گلبرگ دباغی