نویسنده = آدامز، گرگوری
تعداد مقالات: 1
1. جداسازی و بررسی خصوصیات مولکول هایscFv ضد HER2 با استفاده از تکنولوژی نمایش فاژی جهت تشخیص سرطان پستان

دوره 17، شماره 92، فروردین 1393، صفحه 19-37

شاهرخ قوّتی؛ مجتبی طهمورث پور؛ محمد رضا نصیری؛ احمد رضا بهرامی؛ حسام دهقانی؛ حسین برقائی؛ گرگوری آدامز