نویسنده = ادیب، عزیزاله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر ماساژ در حین لیبر بر طول مدت و میزان درد زایمان در زنان نخست زا

دوره 16، شماره 83، بهمن 1392، صفحه 15-20

سیما خاوندی‌زاده اقدم؛ عزیزاله ادیب؛ رأفت کاظم زاده