نویسنده = انصاری، دکتر حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه مشاوره حضوری و حمایت تلفنی بر خودکارآمدی زایمان در زنان نخستزا

دوره 21، شماره 9، آذر 1397، صفحه 26-34

فرنوش خجسته؛ زهرا اشتهاریان دخت؛ دکتر حسین انصاری