نویسنده = آبادیان، خدیجه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر کپسول کلپوره بر روند دیسمنوره اولیه با استفاده از مدل شبکه بیزی مفصل جفتی

دوره 22، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 41-48

محمدرضا پوراحمدی؛ دکتر یدالله محرابی؛ دکتر زهره کشاورز؛ خدیجه آبادیان؛ زهرا شیرمحمدی حصاری


2. بررسی تأثیر کپسول کلپوره بر طول مدت درد دیسمنوره ‌اولیه

دوره 21، شماره 8، آبان 1397، صفحه 66-74

زهرا شیرمحمدی حصاری؛ دکتر فرید زایری؛ خدیجه آبادیان؛ زهره کشاورز؛ مریم اکبری نوذری