نویسنده = آذربایجانی، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تمرینات مقاومتی همراه با مصرف کورکومین بر نیم‌رخ لیپیدی زنان چاق

دوره 20، شماره 9، آذر 1396، صفحه 24-32

زهره امیرخانی؛ محمد علی آذربایجانی؛ مقصود پیری؛ حسن متین همایی