بررسی مقایسه‌ای تأثیر کپسول رزماری و مفنامیک اسید بر طول مدت دیسمنوره اولیه

نوع مقاله: اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استاد گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استاد گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: دیسمنوره اولیه، یکی از شایع‌ترین مشکلات زنان است که درمان آن، استفاده از داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی است که به‌دلیل داشتن عوارض زیاد از مقبولیت برخودار نمی‌باشند، لذا با توجه به خواص ضد درد و ضد التهابی رزماری، مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر کپسول رزماری و مفنامیک‌اسید بر طول مدت دیسمنوره اولیه انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور در سال 1395 بر روی 90 نفر از دانشجویان دارای دیسمنوره اولیه در دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد انجام شد. جهت ارزیابی شدت درد از مقیاس دیداری درد و مدت درد بر حسب دقیقه استفاده شد. واحدهای پژوهش به‌طور تصادفی در دو گروه 45 نفره قرار گرفتند. افراد یک گروه کپسول رزماری 250 میلی‌گرمی و گروه دیگر کپسول مفنامیک‌اسید 250 میلی‌گرمی را طی دو دوره در سه روز اول قاعدگی هر 8 ساعت دریافت ­کردند. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 24) و آزمون­های من‌ویتنی و ویلکاکسون انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین طول مدت درد در گروه رزماری در سیکل کنترل از 52/18±49/131 دقیقه به ترتیب به 43/18±83/95 و 32/10±76/83 دقیقه در سیکل اول و دوم مداخله تقلیل یافت و در گروه مفنامیک‌اسید در سیکل کنترل از 59/28±12/182 دقیقه به ترتیب به 07/30±16/140 و 44/26±04/130 دقیقه در سیکل اول و دوم مداخله تقلیل یافت که بین دو گروه در اولین و دومین سیکل مداخله از نظر آماری تفاوت آماری معنی‌داری وجود نداشت (05/0<p).
نتیجه‌گیری: مصرف کپسول رزماری در کاهش طول مدت درد دیسمنوره اولیه مؤثر است و می‌توان از این گیاه به عنوان یک روش درمانی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the effect of rosemary and mefenamic acid capsules on duration of primary dysmenorrhea

نویسندگان [English]

 • Fahimeh Tahoonian Golkhatmy 1
 • Zahra Abedian 2
 • Seyed Ahmad Emami 3
 • Habibollah Esmaily 4
1 M.Sc. Student in Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Professor, Department of Pharmacognosy, School of Pharmacy, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, Health Sciences Research Center, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Primary dysmenorrhea is one of the most common problems of women that its treatment is using non-steroidal anti-inflammatory drugs, but due to many complications are not acceptable. Considering analgesic and anti-inflammatory properties of rosemary, this study was performed with aim to compare the effects of rosemary and Mefenamic Acid capsules on the duration of primary dysmenorrhea.
Methods: This double-blind clinical trial was performed on 90 students with primary dysmenorrhea in the School of Medicine, Islamic Azad University of Mashhad in 2016. To assess the pain intensity, VAS and duration of pain based on minutes were used. Research units were randomly assigned into two groups of 45 cases. One group received rosemary capsules 250 mg and the other group 250 mg Mefenamic Acid capsules during two cycles at first three days of menstruation every 8 hours. Data was analyzed by SPSS software (version 24) and Wilcoxon test, Mann-Whitney statistical tests. P<<0.05 was considered significant.
Results: Mean duration of pain in rosemary group in the control cycle from 131.49±18.52 minutes decreased to 95.83±18.43 and 83.76±10.33 minutes, respectively in the first and second cycle of the intervention, and in Mefenamic Acid group in the control cycle from 182.12±28.59 minutes decreased to 140./16±30.07 and 130.04±26.44 minutes, respectively in the first and second cycle of the intervention. There was no significant difference between the two groups in the first and second cycles of intervention (p >0.05).
Conclusion: Rosemary capsule is effective in reducing the duration of pain in primary dysmenorrhea and this plant can be used as a treatment method.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dysmenorrhea
 • Mefenamic Acid
 • Rosemary
 1. Speroff L, Fritz MA. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. 8th ed. Trans: Ghazigahani B. Tehran: Golban; 2011. P. 579-83. (Persian).
 2. Modarres M, Mirmohhamad AM, Oshrieh Z, Mehran A. Comparison of the effect of Mefenamic Acid and Matricaria Camomilla Capsules on primary dysmenorrhea. J Babol Univ Med Sci 2011; 13(3):50-8. (Persian).
 3. Berek JS, Berek NS. Novak's gynecology. 15th ed. Trans: Ghazigahani B. Tehran: Golban; 2012. P. 459-62. (Persian).
 4. Jenabi E, Asle Toghiri M, Hejrati P. The comparison of the effects of antiplain of valeriana officinalis risom and Mefenamic acid in relief of primary dismenorrhea. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(2):42-7. (Persian).
 5. Rabiepoor S, Valizadeh R, Barjasteh S. Study of menstrual attitudes and knowledge among postmenarcheal students, in Urmia, North West of Iran. Int J Pediatr 2017; 5(5):4991-5001.
 6. Kordi M, Mohamadirizi S, Shakeri MT. Investigating the age of menarche, dysmenorrhea and menstrual characteristics in high school girl students in Mashhad city in year 2011. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 15(33):10-8. (Persian).
 7. Nazarpoor S, Azimi H. Comparison of therapeutic effects of fennelin and mefenamic Acid on primary dysmenorrhea. J Mazandaran Univ Med Sci 2007; 17(61):54-61. (Persian).
 8. Rezaeyan M, Abdali N, Araban M. Comparing analgesic effects of extra virgin olive oil and ibuprofen on the intensity of primary dysmenorrhea: a crossover clinical trial. Iran J Nutr Sci Food Technol 2014; 9(2):67-74. (Persian).
 9. Zahedifard T, Firozi M. Management of primary dysmenorrhea among women attended to health care centers in Mashhad. J Complement Med 2015; 5(4):1356-63. (Persian).
 10. Delaram M. The effect of echinophora-pla