بررسی ارتباط عوامل فردی و باورهای بهداشتی با میزان اضطراب قبل از ماموگرافی در زنان مراجعه‌کننده به مراکز ماموگرافی

نوع مقاله: اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشکده علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران.

2 استادیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 مربی گروه آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: سرطان پستان شایع‌ترین بدخیمی در زنان است که در صورت عدم تشخیص به موقع و درمان مؤثر، بالقوه کشنده می‌باشد. نقش باورها در انجام رفتارهای غربالگری برای کنترل بیماری بسیار مفید می‌باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط عوامل فردی و باورهای بهداشتی با میزان اضطراب قبل از ماموگرافی در زنان مراجعه‌کننده به مراکز ماموگرافی انجام شد.