تأثیر آنمی دوران بارداری بر افسردگی پس از زایمان: یک مطالعه مروری

نوع مقاله: مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی مامایی، گروه مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی دکترای بهداشت باروری، گروه مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

چکیده

مقدمه: کم‌خونی یا آنمی به کاهش هموگلوبین خون کمتر از 13 گرم در دسی‌لیتر در مردان، کمتر از 12 گرم در دسی‌لیتر در زنان غیر باردار و کمتر از 11 گرم در دسی‌لیتر در زنان باردار اطلاق می‌شود. بی‌ثباتی رفتاری و عاطفی و افسردگی نیز از دیگر عوارض کم‌خونی به شمار می‌رود که می‌تواند در دوران پس از زایمان ‌بر موفقیت شیردهی تأثیرگذار باشد.‌ مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی ‌تأثیر کم‌خونی فقر‌آهن مادران در دوران بارداری بر افسردگی پس از زایمان انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه مروری ابتدا جستجوی مقالات ثبت شده در پایگاه‌های ‌الکترونیکی pubmed،google scholar، magiran و  SIDدر طی سال‌های 2015-‌2000 مورد بررسی قرار گرفتند. در جمع‌آوری مقالات از کلمات کلیدی "anemia"، "Depression"، "Iron deficiency" و با استفاده از کلمه ربط AND استفاده شد. تعداد 8 مقاله مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته‌ها: بین متغیرهای خونی مانند هموگلوبین، متوسط حجم گلبولی و اشباع ترانسفرین و متغیرهای شناختی و رفتاری در زمان پس از زایمان ارتباط معناداری وجود داشت که‌این امر می‌تواند زمینه‌ساز افسردگی بعد از زایمان باشد.
نتیجه‌گیری:‌ کم‌خونی می‌تواند منجر به ‌ایجاد درجاتی از افسردگی در مادر شده که وی را در معرض عدم توجه به وظایف و نقش مادرانه پس از زایمان قرار دهد. لذا باید با تدوین پروتکل‌های تشخیصی و درمانی در جهت ارتقاء سطح سلامت و بهداشت مادران گام برداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of iron deficiency anemia in pregnancy on post partum depression: A review article

نویسندگان [English]

  • Saboura Sahebi 1
  • Tahereh Fathi Najafi 2
  • Narjes Bahri 3
1 BS in Midwifery, Department of midwifery, Islamic Azad University, Mashhad branch, Mashhad, Iran.
2 PhD student in Reproductive Health, Department of Midwifery, Islamic Azad University, Mashhad branch, Mashhad, Iran.
3 PhD student in Reproductive Health, Department of midwifery, School of Nursing and Midwifery, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Anemia is defined by hemoglobin less than 13g/dl for men and less than for non-pregnant women and less than 11g/dl in pregnancy period. Behavioral and emotional instability and depression are also other complications of anemia which can affect on the success of postpartum breastfeeding. This review article was performed with aim to determine the effect of anemia on post-partum depression.
Methods: In this review article, the articles which were searched in Pubmed, Google scholar, SID and Magiran databases from 2000 -2015 were evaluated. The used keywords were “depression”, “anemia”, “Iron deficiency” which were connected by “and”. Finally, 8 articles were selected for evaluation.
Results: There was a significant relationship between hemoglobin, Transferrin saturation and mean cell volume and cognition variables in post-partum period that can lead to postpartum depression.
Conclusion: Anemia can create somehow of depression after delivery and leads to no attention to her maternal roles. So it seems that through diagnostic and treatment protocols, we can mothers’ health level.­­

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depression
  • Iron Deficiency Anemia
  • Postpartum Period
  1. Soheili F, Alizadeh S, Hassani M, Bastami P. The pathologic assessment of breast masses, before and after menopause. Iran Obstet