تصور از درد زایمان طبیعی و سزارین و تمایل به زایمان طبیعی در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاههای دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان

نوع مقاله: اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

2 دانشجوی PhD پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

چکیده

مقدمه: درد زایمان یکی از دردهایی است که زنان در طی زندگی خود تجربه می کنند و ترس از موارد ناشناخته سبب شدت درد می شود. از جمله عوامل انتخاب سزارین ترس از دردهای زایمانی است. این مطالعه با هدف تعیین تصور از درد زایمان و تمایل به زایمان طبیعی در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاههای دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال 89-88 بر روی 400 زن باردار شهر کرمان که به روش نمونه برداری خوشه ای تصادفی انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه سه قسمتی و شامل: 1- ویژگیهای فردی 2- سؤالات تصور از درد زایمان 3- سؤالات مربوط به تمایل انتخاب نوع زایمان بود که پس از کسب روایی و پایایی مطلوب مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از جداول توزیع فراوانی ساده و شاخص های مرکزی و پراکندگی و انحراف معیار گزارش و با استفاده از آزمون t، آنالیز واریانس یک راهه و من ویتنی یو و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار نگرش زنان باردار نسبت به درد زایمان طبیعی82/1±07/11و نسبت به درد زایمان سزارین 18/2±94/10 بود. از نظر نگرش به درد زایمان بین دو گروه زایمان طبیعی و سزارین تفاوت آماری معنی داری وجود داشت (046/0=p). به گونه ای که میانگین نگرش منفی نسبت به درد زایمان در گروه زایمان طبیعی بیشتر از گروه سزارین بود. میانگین و انحراف معیار تمایل زنان باردار نسبت به انجام سزارین (69/3±38/19) بیشتر از زایمان طبیعی (18/3±56/18) بود که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (02/0=p). بین شدت درد درک شده و تمایل به زایمان طبیعی همبستگی معکوس معنی داری وجود داشت.
نتیجه‌گیری: تصور از درد زایمان می تواند تمایل و ترجیح نوع زایمان مادران باردار را تحت تأثیر قرار دهد، به طوری که افزایش تصورات منفی از درد زایمان طبیعی، تمایل به زایمان طبیعی را به طور معنی داری کاهش می دهد. آموزش و آگاهی به مادران باردار می تواند ترس و اضطراب ناشی از تصورات غلط از درد زایمان طبیعی را بکاهد و آن ها را تشویق به زایمان طبیعی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Imagination of the Pain of Vaginal Delivery and Cesarean Section on the Selection of Normal Vaginal Delivery in Pregnant Women Attending Clinics in Kerman University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Monavare Atghaee 1
  • Esmat Nouhi 2
1 M.Sc. of Midwifery, Razi Faculty of Nursing and Midwifery, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
2 Ph.D Student of Nursing, Razi Faculty of Nursing and Midwifery, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Labor is one of the pains experienced by women during their life and fear of unknown causes increases pain and affects the selection of cesarean section modality of labor. This study aimed to determine the effect of imagination of the pain of vaginal delivery and cesarean section on the selection of normal vaginal delivery in pregnant women attending clinics in Kerman University of Medical Sciences.
 
Methods: This descriptive and analytical research included 400 pregnant women in Kerman by random cluster sampling. The survey tool consisted of three parts: 1- Individual features 2- Conception of the pain of childbirth and 3- Questions related to the tendency of choosing the type of delivery. After acquiring the appropriate validity and reliability, data was analyzed, using simple frequency tables, central distribution criteria t-test, one-way ANOVA, Mann-Whitney U and Pearson correlation analysis.
 
Results: The mean and standard deviation of responses to the attitude of pregnant women to vaginal delivery pain was 11.7±1.82 and the mean and SD of pregnant women attitude to cesareandelivery pain 2.18±10.94 (P value=0.046). Average negative attitude to labor by vaginal delivery was more than cesarean group. Mean and SD scores of pregnant women who selected cesarean delivery was 19.38±3.6 compared to those who selected/vaginal delivery (18.56±3.18) There was significant difference between the two group (P value=0.02). Between perceived pain intensity and desire to vaginal delivery there was a significant inverse correlation.
 
Conclusion: Imagination of the pain of childbirth can affect the preference of the type of delivery. Based on research results significantly increase negative perceptions of the natural childbirth tend to have decreased. So it is necessary to decrease anxiety and fear caused by misconceptions of vaginal delivery through education and increasing of awareness of pregnant mothers and thereby encouraging mothers to select normal vaginal delivery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imagination
  • labor
  • Tendency to Vaginal Delivery
  • Pregnant Women
  • Clinics
1. Pirdel M, Kamalifard M, Ghoojazade M. [Comparison of labor pain and factors affected on labor pain in
muliparus and nultiparus]. Tabriz Alzahra Institud. Tabriz Midwif Nurs J 2006;(5):37-46.[Article in Persian].
2. Shariat M, Majlesi F, Azary S, Mahmoodi M. [Survey cesarian rate and factors offected on that in Tehran City’s
labors]. Hanis J 2002;(3):123-30.[Article in Persian].
3. Borghaie N, Barghaie A, Kashani E, Khodam H. [Comparision of times of labor’s stage 1 in 2 groups of vaginal
delivery and cesarion in all of hospitals in Golestan]. J Mazandaran Med Univ Sci 2005;15(48):82-91. [Article
in Persian].
4. Hasanzade Zahraie R, Mehran N, Sakhizade N, Abedie Heydar A. [Delivery with pain releif]. Epidoral
2004;32:.19-26[Article in Persian].
5. Bahrie Mina . Baj N, Latifnejad R, Abdollahian E, Esmaili H. [Effect of midwife’s psycologiy & physical &
Educational supportive in duration of labor stages and lobor pain force]. Asra: J Sabzevar Univ Medl Sci
2004;11(1):23-4. [Article in Persian].
6. Fahami F, Masoodfar S, Davazdah Emami S. [Affect of nessessary excersize on the end of pregnancy and
delivery of nuliparus]. Nurs Midwif 2006;(33):19-25. [Article in Persian].
7. Abadi Farahani M. [Affect of midwifery special cares a long labor and type of labor]. Iran Nurs J
2006;18(43):72-6. [Article in Persian].
8. Maghare A, Goharian L, Ghaemi V, Adibi M, Goharian P. [Survey cesarian rate and it’s factors in Iran in 1998].
Hakimi J 1999;2:147-52. [Article in Persian].
9. Motamedi B, Jan Ghorbani M, Eftekhar N. [Cesarion prevalence and factors affected on that in kerman]. J Gilan
Med Univ Sci 1999;9(33-34):90-5. [Article in Persian].
10. Gamble JA, Cheedy Dk. Woman’s prefeenc for a cesareen section: incidence and associated factors. Birth 2001
Jun;28(2):101-10.
11. Donati S, Grandolfo ME, Andreozzi S. Do Itatian mothers prefer cesarean deliveny? Birth 2003 Jun;30(2):89-93
12. Chong ES, Mongelli M. Attitudes of Singapore woman toward cesarean and vaginal deliveries. Int J Gynecol
Obstet 2003;80(2):186-94.
13. Faramarzi M, Pasha H, Bakhtiary A. [Survey knowledge of pergnamt women about normal delivery]. J Babol
Med Univ Sci 2002;3(4 ):8-11. [Article in Persian].
14. Sjogren B, Thomassen P. Obstetrics outcome in l00 woman with severe anxiety over childbirth. Acta Obstet
Gyncol Scand 1997 Nov:76(10):948-52.
15. Dickinson J. Maternal states faction with childbirth and interal partim analgesia m nulliparous labor. J Obstet
Gynecol 2003 Dec;43(6):463-8.
16. Goodman P, Mackey MC, Tavakoli AS. Factors related to childbirth satisfaction. J Adv Nurs 2004 Apr;46
(2):212-6.
17. Monahan FD, Phipps WJ. Phipps’ medical-surgical nursing: health and illness perspectives. 7th ed. St
Louis:Mosby;2003:429-47.
18. Ramont RP, Niedringhaus DM. Fundamental nursing care. New Jersey:Upper Saddle River;2004:231-568.
19. Cunnigham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Gilstrap III L, Wenstrom KD. Williams obstetrics. 22nd ed.
New York:McGraw-Hill;2005:495-909.
20. Dickson M, Jandwillett M. Midwife would prefer vogined deliverg. BMJ 1999;310:1008.
21. Klostergaard KM, Terp MR , Poulsen C, Agger A, Rasmussen KL . Labor pain in relation to fetal weight in
primiparae. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2001 Dec;99:195-8.
22. Waldenstrom U, Borg IM, Olsson B, Skold M , Wall S. The childbirth experience: a study of 295 new mothers.
Birth 1996 Sep;23(3):144-53.
23. Yasaei FM, Mohseni Rajaei B. [Survey maternal minds about type of delivery and end of delivery in medicine].
J Beheshti Med Univ Sci 2003;3(7):129-32. [Article in Persian].
 
24. Ric PL, Naksook C. Cesarean or vaginal birth: perception and experience of Thai women in Australian hospitals.
Aust N Z Public Health 1998 Aug;22(5):604-8.
25. Ryding EL,Wijma B, Wijma K, Rydhastrom H.Fear of childbirth during pregnancy may increase the risk of
emergency cesarean section . Acta Obstet Gynecol Scand 1998 May;77(5):542-7.
26. Olayemi O, Adeniji RA , Udoh ES , Akinyemi OA, Aimakhu CO, Shoretire KA. Determinants of pain
perception in labour among parturients at the University College Hospital, Ibadan . J Obstet Gynaecol 2005
Feb;25(2)128-30.
27. Change MY, Chen SH, Chen CH. Factors related to perceived labor pain in primiparas. Kaohsiung J Med Sci
2002 Dec;18(12):604-9.
28. Melzack R, Kinch P, Dobkin M, Lebrun ML, Taenzer P. Severity of labour pain: influence of physical as well as
psychologic variable. Can Med Assoc 1984 Mar;130(5):576-84.
29. Abushaikha L, Oweis A. Labour pain experience and intensity: a Jordanian perspective. Int J Nurs Pract 2005
Feb;11(1):33-8.
30. Trout KK. The neuromatrix theory of pain: implications for selected nonpharmacologic methods of pain relief
for labor. J Midwifery Women Health 2004 Nov-Dec;49(6)482-8.