بررسی نقش درمان IUI در خانم های با انسداد یک طرفه لوله رحمی در هیستروسالپنگوگرافی

نوع مقاله: اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

2 استادیار گروه آناتومی جنین شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

3 متخصص اورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

4 کارشناس مامایی، مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری فاطمه الزهرا (س)، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

5 کارشناس مامایی، مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری فاطمه الزهرا (س)، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

چکیده

مقدمه: فاکتور لوله ای از علل بسیار شایع ناباروری است. این مطالعه با هدف ارزیابی نقش درمان تلقیح داخل رحمی (IUI) در خانم های با انسداد یک طرفه لوله رحمی در هیستروسالپنگوگرافی و کاهش اندیکاسیون های IVF و ICSI انجام شد.
 
روش‌کار: این مطالعه مورد- شاهدی در سال 88-1387 در مرکز ناباروری فاطمه الزهراء بابل روی60 بیمار نابارور با انسداد یک طرفه لوله رحمی (گروه مورد) و 120 بیمار نابارور با لوله های فالوپ سالم (گروه شاهد) در هیستروسالپنگوگرافی که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند، انجام شد. اطلاعات جمعیت شناختی بیماران در پرسشنامه ای محقق ساخته جمع آوری و با نرم افزار SPSS (نسخه 16) با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و آزمون تی تست و کای دو تحلیل شد.
 
یافته‌ها: 4 بارداری (7/6%) در گروه مورد و 15 بارداری (5/12%) در گروه شاهد رخ داد، ولی این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود (05/0<p). هر 4 بیمار باردار شده درگیری لوله سمت چپ داشتند و هیچ یک از افرادی که لوله سمت راست آنها درگیر شده بود باردار نشدند، ولی این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود (05/0<p). بروز بارداری بر حسب محل درگیری (دیستال یا پروگزیمال) هم اختلاف معنی داری نداشت (99/0=p).
 
نتیجه‌گیری: بروز بارداری پس از IUI در زنان با انسداد یک طرفه لوله رحمی با زنان دچار نازایی و دارای لوله رحم سالم تفاوت معنی داری ندارد. بنابراین، می توان در بیماران با یک لوله رحمی باز، بدون در نظر گرفتن محل انسداد لوله، انجام IUI را پیشنهاد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of IUI in the Treatment of Women with Unilateral Fallopian Tube Obstruction in Hysterosalpingogram

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Esmailzadeh 1
  • Mehrdad Farsi 2
  • Mohamadreza Aghajani Mir 3
  • Marmar Firouzpour 4
  • Treza Mahouti 5
1 Associate Professor of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran.
2 Assistant Professor of Anatomy and Embryology, Faculty of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran.
3 Urologist, Faculty of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran.
4 B.Sc. of Midwifery, Fatemeh-Zahra Infertility and Reproductive Health Research Center, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
5 B.Sc. of Midwifery, Fatemeh-Zahra Infertility and Reproductive Health Research Center, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Tubal factor is a very Common cause of infertility. This study was performed to assess the therapeutic effect of Intrauterine Insemination (IUI) in patients with unilateral fallopian tube obstruction and to reduce indications of IVF and ICSI.
 
Methods: This case-control study was performed between years 2008-2009 in Fatemeh-Zahra infertility center of Babol on 60 patients with unilateral tube occlusion (case group) and one 120 infertile patients without tubal obstruction (control group) in HSG. Subjects were selected by sampling method. Demographic data were collected by a researcher-made questionnaire and analyzed by SPSS Software (version 16) using descriptive statistical methods and t-test and Chi-square test.
 
Results: Pregnancy was achieved in 4 patients (6.7%) of case group and 15 patients (12.5%) in control group but the difference was not significant (P>0.05). All 4 pregnancy cases had left ovarian tube obstruction and none of patients with right ovarian tube obstruction became pregnant, but the difference was not significant (P>0.05). Pregnancy rate had no significant difference base on site (distal or proximal) of involvement (p=0.99).
 
Conclusion: Pregnancy rate after IUI has no significant difference in patients with unilateral tube obstruction and infertile women with patent ovarian tubes. Therefore, IUI can be suggested to patients with unilateral ovarian tube obstruction regardless of involvement site.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infertility
  • Tubal Factor
  • Intrauterine Insemination (IUI)
1. Miller JH,Weinberg RK,Cainrno NI,Klein Na, soluble MR.The pattern of infertility diagnosis in women of
advanced reproductive age. Am J ohstet Gynecol.1999 ,181,952
2. Speroff L, FritZ M. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. Eighth Edition 2011, chapter 27.pp,1137-
1190
3. Mol BW, Dijkman B, Werthein P, van der Veen F. The accuracy of serum chlamydial antibodies in the
diagnosis of tubal pathology: a meta analysis. Fertil steril.1997,67:1031
4. Fllod JT, Grow DR.Trans cerrical tubal eannulation. A review, obstet Gynecol Surv. 1993.48:768
5. Donnez J, Casanas –Ronx F. Prognostic factors of fimbrial microsurgery. Fertil steril.1996.46:200
6. Farhi J, Role of treatment with ovarian stimulation and intrauterine insemination in women with unilateral tubal
occlusion diagnoses by hystrosalpingoyraphy. Fcrtil steril.2007:88(2):1-7
7. Mossa A, Patella V, Ebano E, Pacifici S, Mossa R. Microsurgery versus laparoscopy in distal tubal ohstruction
hystrosalpingography investigated. Clin Exp Obstet coynecal.2005:32(3):169-71
8. Lavy Y, Lev –sagie H, Holtzer A.Revel A. Should laparascopy b e amandatory component of the infertility
evaluation in infertile women with normal hystrosalpingoyraply suspected unilateral distal tubal pathology.
Fertil steril.2004:3(1):287
9. Lapusca I, Veghes S, David C, Visan V. Hystros copy in the diagnosis and treatment of tubal infertility. Rev
Med chir soo Not Lasi.2006 .110(1):138-43
10. Sinawat S, Pattamadolik J, Seegorn K. Tubal ovarian abnormalities in the infertile female. J mod Assoc thai
2005:88(6):723-7