بررسی اثرات فیزیوتراپی با و بدون باند کشی در پیشگیری از ترومبوز ورید عمقی در زنان کاندید هیسترکتومی به روش توتال آبدومینال : کارآزمایی بالینی تصادفی شده

نوع مقاله: اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 تبریز

2 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

3 تهران

10.22038/ijogi.2020.43472.3966

چکیده

مقدمه: از آنجایی که هیسترکتومی به روش توتال آبدومینال با خونریزی بالایی همراه است و این قضیه ابتلا به ترومبوز را افزایش میدهد، بر آن شدیم تارژیم غیردارویی پیشگیری از ترومبوز را در هیسترکتومی بررسی نماییم؛ هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات فیزیوتراپی با و بدون باندکشی در پیشگیری از ترومبوز ورید عمقی در زنان کاندید هیسترکتومی به روش توتال آبدومینال است.
روش کار:این مطالعه کارآزمایی بالینی(تصادفی و تک سویه کور)در یک ساله منتهی به مهرماه سال 1398در بیمارستان های علوم پزشکی تبریز با مشارکت 32 بیمار(نمونه گیری در دسترس، حجم نمونه براساس فرمول) انجام شد.گروه فیزیوتراپی از دو روز قبل از جراحی هر هشت ساعت فیزیوتراپی اندام تحتانی را دریافت می کرد(به مدت یک ساعت) و گروه دیگر پس از فیزیوتراپی، باندکشی به پاهایش میبست.آزمایشات تشخیص دهنده ترومبوز برای هر فرد در چک لیست مربوطه ثبت شد و با آزمونهای کولمگروف– اسمیرونف و تی زوجی در محیط SPSS21تحلیل شدند.میزان P کمتر از 0.05 معنادارتلقی شد.
نتایج:بررسی نتایج درون گروهی آزمایشات خونی و تشخیص دهنده ترومبوز قبل و بعد از مداخله بر اساس آزمون تی زوجی حاکی از اختلاف آماری معنادار درتمامی متغیرهای تشخیص دهنده ترومبوز RBC، Hgb، Hct، PCR ، PT، PTT، INR، D-Dimer، Pr C، Pr S در دو گروه بود(05/0>P)حال آنکه مقایسه نتایج بین گروهی بر اساس آزمون تی زوجی حاکی از عدم وجود اختلاف آماری معنادار در متغیرهای ذکر شده بود(05/0

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of physiotherapy with and without bonding on prevention of deep vein thrombosis in women undergoing total abdominal hysterectomy: a randomized clinical trial

نویسندگان [English]

  • Dara Alvandfar 1
  • farshad mahdavi 2
  • farahnaz rostami 3
1 Tabriz
2 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
3 Tehran
چکیده [English]

Introduction: Since total abdominal hysterectomy is associated with high bleeding and increases the incidence of thrombosis, we decided to study non-pharmacological prevention of thrombosis in hysterectomy; Prevention of deep vein thrombosis in women is a candidate for total hysterectomy.
Methods: This single-blind randomized clinical trial study was conducted in Tabriz Medical Sciences Hospitals during a one-year period ending in September, 2019. 32 patients (available sampling, sample size based on formula) participated in the two-day physiotherapy group. Before surgery, he received lower extremity physiotherapy every eight hours (for one hour), and the other group received bandages on his feet after physiotherapy. Thrombosis diagnostic tests were recorded for each individual in the relevant checklist and by Kolmogorov-Smirnov tests. Paired t-test was used in SPSS 21. P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total Abdominal Hysterectomy
  • physiotherapy
  • Bandage
  • Deep Vein Thrombosis