بررسی تاثیر القای داخل رحمی پلاسمای غنی از پلاکت اتولوگ بر رشد اندومتر در سیکل های انتقال جنین فریز شده

نوع مقاله: اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بهداشت باروری زنان ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران.

2 رزیدنت زنان، مرکز تحقیقات بهداشت باروری زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

3 استادیار، مرکز تحقیقات بهداشت باروری زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

4 استاد (تمام)، گروه بیوشیمی و آزمایشگاههای بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

5 استادیار، مرکز تحقیقات بهداشت باروری زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

مقدمه: مطالعات مداخلاتی در مورد اثر پلاسمای غنی از پلاکت در بیماران با نارسایی مکرر کاشت (RIF) که یکی از مهمترین عوامل محدود کننده در درمان بیماران نابارور است، کافی نیست؛ بنابراین این مطالعه با هدف تعیین تاثیر تلقیح پلاسمایی غنی از پلاکت داخل رحمی (PRP) اتولوگ بر ضخامت اندومتر در بیماران RIF در سیکل های انتقال جنین فریز شده و در شرایط آزمایشگاهی انجام گرفت.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مداخله ای بوده و در مجموع 20 زن که سیکل انتقال جنین آنها به دلیل عدم رشد مناسب اندومتر، کنسل شده یا شکست لانه گزینی مکرر داشته اند، تحت مطالعه قرار گرفتند. در افراد مورد مطالعه RIF به صورت داخل رحمی تجویز شد و 72 ساعت بعد از تزریق، مجددا سونوگرافی انجام و ضخامت اندومتر با سونوگرافی داپلر بررسی شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS 18 تحلیل شدند.
یافته ها: میانگین ضخامت اندومتر در روز 10 منس، mm 46/1± 80/6، ولی 72 ساعت بعد از اولین PRP، mm 2 ± 09/8 به دست آمد. میانگین اختلاف افزایش ضخامت اندومتر mm 53/0 ± 28/1 بود (02/0= P). واسکولاریته اندومتر 72 ساعت بعد از تزریق RIF در 9 نفر (45%) خوب و 11 نفر (55%) متوسط بود. HCGβ دو هفته بعد از انتقال جنین در 9 نفر (45%) مثبت و در 11 نفر (55%) منفی بود.
نتیجه گیری : استفاده از PRP اتولوگ باعث افزایش معنی دار در میانگین ضخامت آندومتر، بهبود واسکولاریته، افزایش میزان بارداری و از همه مهم تر افزایش تولد زنده می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Efficacy of intrauterine instillation of autologous platelet-rich plasma on endometrial growth during the frozen-thawed embryo transfer cycles

نویسندگان [English]

  • Alieh Ghasemzadeh 1
  • Shirin Farhoudi 2
  • Laeia Farzadi 3
  • Mohammad Nouri 4
  • Hossein Jabbari Khamene 5
2 Resident of Gynecology , Women’s Reproductive Health Research Center, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
3 Assistant Professor, Women’s Reproductive Health Research Center, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
4 Professor (Full), Department of Biochemistry and Clinical laboratories, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
5 Assistant Professor, Women’s Reproductive Health Research Center, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Interventional studies about platelet rich plasma efficacy in patients with repeated implantation failure (RIF) are not sufficient, while RIF is one of the major limiting factors in treating infertile patients. Therefore, our aim is to evaluate whether autologous intrauterine platelet rich plasma (PRP) instillation improves endometrial thickness (ET) in RIF patients during in vitro fertilization-embryo transfer (IVF-ET).
Methods: This interventional study was performed at research and clinical center for infertility, Tabriz University of Medical Sciences, Iran; Participants were included 20 infertile women with a history of failure in IVF-ET cycles due to inadequate ET which leading to RIF. Autologous PRP therapy was performed via intrauterine instillation. Uterine artery Doppler and ET were measured on the 10th day of menstruation -prior to PRP infusion- and also 72 hours after infusion. Data analysis was done in SPSS-18.
Results: The mean ET was calculated 6.80 ± 1.46 mm on the 10th day of menstruation, but 72 hours after the first PRP infusion; the mean ET was 8.09 ± 2 mm. The mean differences of increasing ET was 1.28 ± 0.53 mm (P = 0.02). After the 72 hour of infusion, endometrial vascularity was good in 9 patients (45%) and moderate in 11 patients (55%). Two weeks following IVF-ET, β-HCG test was positive in 9 patients (45%) and negative in 11 patients (55%).
Conclusion: The use of autologous PRP significantly improved the ET, endometrial vascularity and most importantly increased pregnancy rate and live birth rates in RIF patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endometrial Thickness
  • Repeated implantation failure
  • In vitro fertilization-embryo transfer
  • Autologous PRP