مطالعه ی ژنوتیپ های شایع ویروس پاپیلومای انسانی در جمعیت آذربایجان شرقی با استفاده از کیت HPV Direct Flow CHIP

نوع مقاله: اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

2 گروه گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

3 آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر مظفری، تبریز، ایران.

10.22038/ijogi.2020.44351.4025

چکیده

مقدمه: ویروس پاپیلومای انسانی(HVP) از شایعترین آلودگی‌های منتقله از راه جنسی و عامل اصلی سرطان‌های دستگاه ادراری تناسلی می‌باشد. سرطان سرویکس چهارمین عامل مرگ سرطانی در زنان بوده و در بیش از 90 درصد با آلودگی پایدار توسط یکی از تیپ‌های پرخطر ویروس همراه است. هدف مطالعه‌ی حاضر تعیین ژنوتیپ‌های HPV در DNAهای استخراج شده از نمونه‌های افراد مشکوک به آلودگیHPV می‌باشد.
مواد و روش‌ها: 201 نمونه‌ی بافتی (تبریز- ایران) مورد مطالعه قرار گرفت. استخراج DNA با استفاده از کیت high pure viral nucleic acid extraction kit انجام و ژنوتیپ‌های ویروس با استفاده از کیت HPV Direct Flow CHIP تعیین شدند.
یافته‌ها :تکثیر DNAی ویروسی در 73 % از نمونه‌ها مشاهده و بعنوان HPV مثبت در نظر گرفته شدند. در میان آنها، 6% آلودگی تیپ‌های پرخطر، 34% آلودگی هر دو تیپ کم‌خطر و پرخطر و 60% آلودگی تیپ کم‌خطر را به نمایش گذاشتند. تیپ‌‌های 6 ، 11 و 43 به ترتیب با فراوانی 107، 23 و 10 از 145 نفر به عنوان تیپ‌های شایع کم‌خطر و تیپ‌های 18، 39 و 16 با تعداد 23، 11 و 10 به عنوان تیپ‌های شایع پرخطر در این مطالعه شناسایی شدند. بیشترین تعداد زنان آلوده در بازه‌ی سنی 25-35 و برای مردان در بازه‌ی سنی 35-40 سال قرار داشتند.
نتیجه‌گیری : تعیین ژنوتیپ‌های HPV به عنوان یک قدم مهم در مدیریت افراد آلوده با ویروس، به ویژه آلودگی پایدار با یکی از تیپ‌های پرخطر HPV تلقی می‌شود. همچنین، تعیین ژنوتیپ‌های ویروس در جمعیت‌ها، در شناسایی کاندیدهای مطالعات توسعه‌ی واکسن مفید خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying the Common Genotypes of Human Papillomavirus in East Azerbaijan Population Using HPV Direct Flow CHIP Kit

نویسندگان [English]

  • Solmaz Moniri javadhesari 1
  • Keyvan Khakpour 1
  • Sepehr Pourseif 2
  • Hadi Mozaffari 3
1 Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
2 Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
3 Mozaffari’s Pathobiology Lab, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Introduction: Human Papilloma Virus (HPV), one of the most common sexually transmitted viruses, is the main cause of urogenital tract cancers, among them cervical cancer is the fourth common cause of cancer death in women worldwide. More than 90% of cervical cancers caused by a persistent infection with one or more of the High-Risk HPV types. The aim of this study was genotyping of HPV in DNAs extracted from tissue samples of people suspected to infection by HPV.
Materials and methods: 201 tissue samples (from Tabriz-Iran) were studied. Viral DNA was extracted using high pure viral nucleic acid extraction kit and genotyping was studied using HPV Direct Flow CHIP Kit.
Results: Viral DNA amplification was observed in 73% of studied samples, considered as HPV-positive. Among them, 6% were infected by only high-risk types, 34% by low-risk only and 60% with both high & low-risk types of HPV. HPV types 6, 11 and 43 with 107, 23 and 10 out of 145 people respectively, were identified as the most common low-risk types and HPV-18(23/145), HPV-39(11/143) and HPV-16(10/145) as the main high-risk types. Most of the infected women were in the age range of 25-35 years old and the age range for men was 35-40 years old.
Conclusion: Genotyping of HPV could be considered as an important step in the managing of HPV-infected people, especially people with persistent infection by High-Risk types. Furthermore, determining the common types of HPV in populations would aid the identification of appropriate candidates for vaccine development studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human papillomavirus
  • Genotype
  • Prevalence
  • Direct Flow Chip Kit