بررسی نتایج پاتولوژیک حاصل از بیوپسی استریوتاکسیک میکروکلسیفیکاسیون های دارای نمای مشکوک به بدخیمی در ماموگرافی پستان

نوع مقاله: اصیل پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علوم پزشکی مشهد-گروه رادیولوژی-دستیارتخصص رادیولوژی

چکیده

خلاصه
مقدمه: این مطالعه با هدف بررسی نتایج پاتولوژیک حاصل ازبیوپسی سوزنی استریوتاکسیک جهت ارزیابی شیوع ضایعات بدخیم وخوش خیم ونیز زیرگروه ها درهرگروه ،دربیماران دارای میکروکلسیفیکاسیون مشکوک درماموگرافی براساس طبقه بندی BIRADS انجام شده است.
موادوروش ها:دراین مطالعه آینده نگرمقطعی،59 بیمار ازفروردین 1396 تاشهریور1398 به کلینیک ماموگرافی مراجعه نمودند وبه علت وجودمیکروکلسیفیکاسیون مشکوک(شامل شکل وتوزیع) بدون توده یا آسیمتری فوکال،تحت بیوپسی سوزنی استریوتاکسیک قرارگرفتند.درتمام بیماران کلسیفیکاسیون حداقل دریک نمونه ازبیوپسی سوزنی پس ازانجام ماموگرافی ازنمونه مشاهده شده بود.نمونه ها به آزمایشگاه پاتولوژی ارسال وتوسط دوپاتولوژیست مورد بررسی وآنالیز قرارگرفتند.شیوع کلی ضایعات خوش خیم وبدخیم وهمچنین شیوع ضایعات ساب تایپ(زیرگروه) درهرگروه نیز بررسی شدند.نتایج حاصل ازنماهای مختلف ماموگرافیک میکروکلسیفیکاسیون های مشکوک نیزبا تشخیص پاتولوژیک مقایسه شدند.
یافته ها: ضایعات خوش خیم در71 درصد و ضایعات بدخیم در29 درصد ازبیمارن درامتحان هیستوپاتولوژیک رویت شدند.شیوع کلی ضایعات خوش خیم بیشتر ازضایعات بدخیم وشیوع ضایعات غیرپرولیفراتیو بیشترازضایعات پرولیفراتیو بود.تغییرات فیبروکیستیک شایعترین ضایعه درگروه غیرپرولیفراتیو بود(54 درصد).درگروه بدخیم شیوع کارسینوم داکتال این سایتو وکارسینوم داکتال انوازیو به ترتیب 74درصد و26 درصد بود. شیوع بدخیمی درمیکروکلسیفیکاسیون های پلئومورفیک بیشتر ازآمورف وکورس هتروژن بوده است.
نتیجه گیری : با توجه به شیوع قابل توجه بدخیمی به ویژه شیوع کارسینوم داکتال این سایتو،بیوپسی استریوتاکسیک می تواند به عنوان یک روش بیوپسی غیرتهاجمی برای میکروکلسیفیکاسیون ها دارای مورفولوژی وتوزیع مشکوک به منظور تشخیص سرطان پستان درمراحل اولیه به کاررود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation the pathologic result of stereotactic core needle biopsy in patient with malignancy suspiciouse microcalcification on mammography

نویسنده [English]

  • mansoureh baradaran
mashhad university of medical science radiology department
چکیده [English]

Abstract
Introduction::this study was done with the aim of evaluating pathologic result of stereotactic core needle biopsy to determine the prevalence of malignant and benign lesion and subtype in each groupe in patient with suspicious microcalcifications on mammography based on BIRADS classification.
Method;in this prospective , cross sectional study, 59 consecutive patients who referred to mammographic clinic between April2017-September2019, and underwent sterotactic core biopsy because of the presence of suspiciouse microcalcifications(include morphology and distribution) without mass or focal asymmetry on mammography .in all Patients calcification were identified in at least one core needle specimen after performing specimen mammography.specimens were submitted and referred to pathologic laboratory and analysed by two pathologists together.The total prevalence of benign and malignant lesions and also prevalence of subtypes lesions in each groupe were evaluated.the result of different mammographic appearance of suspiciouse microcalcifications was also compared with pathologic diagnosis.
Result: benign lesions were seen in 71% and malignant lesions in29% of patient in histo pathologic examination. the total prevalence of benign lesion were more than malignant lesions and non prolifereative lesions more than proliferative Lesions.fibrocystic changes was the most common lesion in non proliferative groupe(54%). In malignant groupe,the prevalence of DCIS and ductal carcinoma invasive was 74% and 26% respectively. prevalence of malignancy was more in fine pleomorphic type of microcalcifications than amorphous and coarse heterogeneous types.
Conclusion:according to significant prevalence of malignancy specially the prevalence of DCIS.,sterotactic biopsy can be used as an noninvasive biopsy method for microcalcifications to detect early breast cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mammography
  • Calcification
  • core needle biopsy