بررسی همراهی افزایش هورمون پرولاکتین و ابتلا به سرطان سینه در خانم های منوپاز و پرمنوپاز مراجعه کننده به مرکز جامع سرطان بیمارستان پیمانیه: یک مطالعه موردی شاهدی

نوع مقاله: اصیل پژوهشی

نویسنده

مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی سلامت. دانشگاه علوم پزشکی جهرم، ایران.

چکیده

مقدمه: با وجود بسیاری از پیشرفت های امیدوار کننده در چند سال گذشته، درک ما از شروع ، ادامه و متاستاز سرطان سینه هنوز کامل نیست. بسیاری از مطالعات قبلی عمدتا بر روی علل و درمان سرطان سینه متمرکز شده است. با این حال اعتقاد بر این است که هورمون ها در زنان نیز ممکن است نقش مهمی در آغاز و پیشبرد سرطان پستان داشته باشند. لذا مطالعه حاضر به بررسی ارتباط سطح پرولاکتین و سرطان پستان در زنان منوپاز و پره منوپاز پرداخته است.
روش کار: این مطالعه موردی شاهدی(case control) برروی 100 نفر از کلیه زنان مبتلا به سرطان سینه مراجعه کننده به مرکز سرطان سینه بیمارستان پیمانیه انجام پذیرفت. معیارهای ورود به مطالعه شامل بیماران با تشخیص سرطان سینه قبل از انجام جراحی و کمورادیوتراپی و بعد از آن و معیارهای خروج از مطالعه شامل مصرف کنندگان دخانیات، افراد مبتلا به سایر بیماری ها بوده است. 25 نفر داوطلب مبتلا به سرطان پستان Menopausalو25 نفر داوطلب مبتلا به سرطان پستان Pre-menopausal و 50 نفر دیگر برای گروه کنترل به صورت تصادفی جهت مطالعه انتخاب شدند. میزان پرولاکتین سرم با کیت کمپانی monobind از کشور امریکا به روش الایزا و مالون دی الدهید به روش دستی و بر اساس واکنش با تیوباربیتوریک اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخص های آمار توصیفی نظیر میانگین وانحراف معیار وآزمون های آماری Anova و برای مقایسه بین گروهی از تی مستقل استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار اماری spss نسخه 21 وارد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the association between increased levels of prolactin hormone and developing breast cancer in menopausal and pre-menopausal women visiting the Comprehensive Cancer Center of Peymaniye Hospital: A case-control study

نویسنده [English]

  • navid kalani
Research center for social Determinants of Health, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Despite many promising advances in recent years, our standing about the onset, progression, and metastasis of breast cancer is not yet complete. Many previous studies have focused mainly on the causes and treatment of breast cancer. However, it is believed that hormones in women may also play an import role in the onset and progression of breast cancer. Therefore, the present study is aimed at examining the association between prolactin levels and breast cancer in menopausal and pre-menopausal women.
Methods: This case-control study is conducted on 100 women with breast cancer visiting the Cancer Center of Peymaniye Hospital. The inclusion criteria included the patients diagnosed with breast cancer before going under surgery and chemoradiotherapy, and the exclusion criteria included tobacco consumers and people with other diseases. For this study, 25 menopausal volunteers with breast cancer, 25 pre-menopausal volunteers with breast cancer, and 50 others for the control group were randomly selected. The serum prolactin levels were measured by ELISA kits (Monobind, USA), and malondialdehyde levels were measured manually and based on the reaction with thiobarbituric acid. Descriptive statistics, such as mean and standard deviation, were used to analyze the data, and independent t-test was used for intragroup comparison. The data were entered using SPSS ver.21 software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prolactin
  • Breast Cancer
  • Menopause
  • Pre-menopause