مقایسه تأثیر 12 هفته مصرف گل گاوزبان و تمرین تناوبی شدید بر سطوح CRP و فریتین در زنان چاق

نوع مقاله: اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 معاون آموزشی دانشکده تربیت بدنی

2 واحد اصفهان

10.22038/ijogi.2020.41601.3823

چکیده

روش بررسی : در این مطالعه‏ی نیمه تجربی و کاربردی 40 زن دارای اضافه وزن و چاق (میانگین سنی: 98/3 ± 81/35 سال، میانگین وزن: 18/10±19/81،میانگین قد: 01/8±165 سانتی‏متر و BMI: 7/3±66/29) به طور داوطلبانه در تحقیق حضور یافتند و به چهار گروه (تمرین-مکمل، تمرین، مکمل و کنترل) تقسیم شدند. نمونه گیری‏های خونی قبل و پس از 12 هفته برای اندازه گیری سطوح CRP و فریتین جمع آوری و آنالیز شد. برنامه تمرینی با شدت بالا (85-95 درصد ضربان قلب بیشینه) سه جلسه در هفته به مدت 12 هفته انجام شد و برای گروه‏هایی که از گل گاوزبان استفاده می کردند هر روز به میزان 4 میلی‏گرم از 150 میلی‏لیتر آب، به صورت دم‏کرده به مدت 12 هفته دریافت شد. از آزمون‏های تحلیلی کوواریانس و t زوجی و آزمون شاپیروویلک و لوین برای تعیین ارتباط بین متغیرها در سطح معنی داری 05/0>p مشخص شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد پس از 12 هفته سطوح فریتین بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله افزایش یافت به طوریکه این افزایش در دو گروه تمرین و گل گاوزبان معنادار بود اما در گروه تمرین-گل گاوزبان این افزایش معنادار نبود.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش به نظر می رسد انجام تمرین تناوبی به همراه مکمل گل گاوزبان به واسطه کاهش CRP و افزایش سطوح فریتین می تواند در بهبود عوارض و بیماری های ناشی از چاقی (بیماری های قلبی-عروقی، دیابت نوع2و...) مفید باشد. همچنین توانسته بر چاقی عمومی تاثیر داشته باشد.


کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of 12 weeks HIT training and Echium amoenum on Ferritin and CRP levels in obese women

نویسندگان [English]

  • farzaneh taghian 1
  • maryam nasri 2
1 Islamic azad university
2 isfahan branch
چکیده [English]

Methods: In this semi experimental and applied study, 32 overweight and obese women (mean age of 30-40 years, mean height of 170 cm and BMI> 25) voluntarily participated in the study and divided into four groups ( Exercise-Supplement, Exercise, Supplement and Control). Blood samples were collected and analyzed before and after 12 weeks. A high intensity exercise program (95-85% of maximal heart rate) was performed three times a week, and for groups that used beetroot, each day, 4 mg of 150 ml of water, in the form of a tail Was received for 12 weeks. Paired t-test and covariance tests and Shapirowilk and Levin tests were used to determine the relationship between filters using SPSS software and at a significant level of p

کلیدواژه‌ها [English]

  • HIT Exercise
  • Beetle Supplement
  • CRP
  • Ferritin