تکرارپذیری نسبی، خطای معیار اندازه گیری و کمترین تغییر قابل تشخیص ارزیابی سونوگرافی ترنس ابدومینال فعالیت عضلات کف لگن حین انقباض، مانور والسالوا و curl شکمی در زنان سالم

نوع مقاله: اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 گروه مدیریت توانبخشی، دانشکده ی علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 گروه رادیولوژی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشکده ی علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: برای مستندسازی تغییرات عضلات کف لگن پس از مداخلات درمانی، ارزیابی عملکرد این عضلات الزامی است. سونوگرافی ترنس ابدومینال روشی غیرتهاجمی و آسان است که از طریق مشاهده ی حرکت قاعده ی مثانه می توان بطور مستقیم عملکرد عضلات کف لگن را ارزیابی نمود. اگرچه مطالعات تکرارپذیری این روش را حین انقباض کف لگن بررسی نموده اند اما حین مانور والسالوا و curl شکمی یافته های اندکی وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی تکرار پذیری، تعیین خطای معیار اندازه گیری و کمترین تغییر قابل تشخیص روش ارزیابی سونوگرافی ترنس ابدومینال فعالیت عضلات کف لگن، در زنان سالم حین ۳ مانور بود.
مواد و روش ها: ۱۵ زن داوطلب (۴۵-۲۰ سال) که در کنترل ادرار مشکل نداشتند وارد مطالعه شدند. میزان جابجائی قاعده ی مثانه (بعنوان پیامد فعالیت عضلات کف لگن) بر حسب میلیمتر با روش سونوگرافی ترنس ابدومینال در طی انقباض کف لگن، مانور والسالوا و curl شکمی دو مرتبه، با فاصله ی زمانی یک هفته بررسی شد. تکرارپذیری، خطای معیار اندازه گیری و کمترین تغییر قابل تشخیص محاسبه گردید.
یافته ها: تکرارپذیری روش سونوگرافی ترنس ابدومینال برای ارزیابی میزان جابجائی قاعده ی مثانه در طی انقباض عضلات کف لگن ۸۷/.، در مانور والسالوا ۰/۹۵، و در curl شکمی ۰/۸۳ بود. کمترین تغییر قابل تشخیص در طی انقباض کف لگن ۲/۲۷ میلیمتر، در طی مانور والسالوا ۷/۹۴ میلیمتر و در طی curl شکمی ۵/۶۵ میلیمتر بود.
نتیجه گیری: تکرارپذیری روش سونوگرافی ترنس ابدومینال در ارزیابی فعالیت عضلات کف لگن در طی سه مانور عملکردی خوب تا عالی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of relative reliability, standard error of measurement and minimal detected change of transabdominal ultrasound during pelvic floor muscles contraction, Valsalva maneuver, and abdominal curl in healthy women

نویسندگان [English]

  • Maedeh Fani 1
  • Reza Salehi 2
  • Navid Chitsaz 3
  • Shahin Goharpey 1
  • Shahla Zahednejad 4
1 Department of Physical Therapy, Faculty of Rehabilitation Sciences, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
2 Department of Rehabilitation Management, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Faculty of Medicine, Isfahan University of Medical Science, Isfahan, Iran.
4 Department of Physical Therapy, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Functional evaluation of pelvic floor muscles is required to document changes in these muscles after interventions. Transabdominal ultrasound is a non-invasive and easy method that can directly evaluate the function of pelvic floor muscles through observation of the bladder base movement. Although, studies have investigated the reliability of this technique during pelvic floor contraction, there is little evidence of reliability during Valsalva maneuver and abdominal curl. The purpose of this study was to assess the reliability, standard error of measurement and minimal detectable change of transabdominal ultrasound of pelvic floor muscles activity during 3 functional maneuvers in healthy women.
Materials and methods: 15 volunteers (20-45 years) who had no symptoms of incontinence, were admitted to the study. The amount of displacement of the bladder base (as an indicator of pelvic floor muscles activity), in millimeters, was assessed by transabdominal ultrasound during pelvic floor muscles contraction, Valsalva maneuver, and abdominal curl in two sessions at intervals of a week. Reliability, standard error of measurement, and minimal detectable change were calculated.
Results: Reliability of transabdominal ultrasound for evaluating the amount of displacement of the bladder base during pelvic floor muscles contraction was 87.8, during Valsalva maneuver 0.95, and during abdominal curl 0.83. The minimal detectable change during pelvic floor contraction was 2.27 mm, during Valsalva maneuvering 94.9 mm, and during abdominal curl 65.5 mm.
Conclusion: Reliability of transabdominal ultrasound in pelvic floor muscles activity assessment during the three maneuvers is good to excellent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reliability
  • Minimal detectable change
  • Pelvic Floor muscles
  • Transabdominal ultrasound
  • Bladder base