اثربخشی آموزش شفقت به خود برگرگرفتگی و عرق شبانه زنان یائسه

نوع مقاله: اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت،واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج،ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 گروه روانشناسی،واحد کرج،دانشگاه آزاد اسلامی ،کرج،ایران

4 دانشیارگروه روانشناسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ،ایران

5 دانشیار گروه مامایی،واحد تنکابن،دانشگاه آزاد اسلامی،تنکابن،ایران.

چکیده

مقدمه:تقریبا 80درصد زنان یائسه از گرگرفتگی,عرق شبانه می برندو 25درصدآنها این علائم را علت کاهش کیفیت زندگی خود می دانند و از سویی درمان های دارویی و هورمون درمانی به دلیل برخی عوارض و خطرات ,در اولویت استفاده زنان نمی باشند . هدف اصلی مطالعه حاضر تعیین اثر بخشی آموزش شفقت به خود بر گرگرفتگی و عرق شبانه زنان یائسه بود .
روش:این مطالعه طرحی نیمه تجربی با پیش آزمون,پس آزمون و پیگیری است.جامعه آماری شامل کلیه زنان45-55 ساله شهر تنکابن بودند که در مراکز بهداشتی-درمانی شهری در سال1397دارای پرونده و یائسگی طبیعی بودند. نمونه گیری به روش در دسترس انجام شد.نمونه ها از بین افراد دارای معیارهای ورود به مطالعه که فرم رضایت آگاهانه را پر نمودند و پس از غربالگری اولیه با پرسشنامه "سلامت عمومی گلدبرگ" 30 نفر انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه(15)نفره آزمایش و کنترل جایگزین شدند.گروه آزمایش در برنامه 8 هفته ای آموزش شفقت به خود و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت.اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه سنجش علائم گرگرفتگی و عرق شبانه بااستفاده از نرم افزارspss22و به روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکررتجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: نتایج نشان داد بین دو گروه آزمایش و کنترل پس از مداخله و پیگیری از نظر دفعات و شدت علائم گرگرفتگی و عرق شبانه تفاوت معنی داری وجود داشت(p=0/000).
نتیجه گیری: آموزش شفقت به خود بر علائم گرگرفتگی و عرق شبانه یائسگی موثر است و پیشنهاد می شود دربرنامه مراقبی زنان یائسه گنجانده شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the effectiveness of self-compassion training on hot flashes and night sweats in postmenopausal women

نویسندگان [English]

  • Simin Arab 1
  • Ahmmad BorjAli 2
  • farahnaz meschi 3
  • Alireza Kakavand 4
  • maryam zakerihamidi 5
1 PhD student in Health Psychology,karaj branch, Islamic Azad University,karaj,Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Allameh Tabataba University, Tehran, Iran
3 psychology department<karaj branch,Islamic Azad University,Karaj,Iran
4 Associate Professor of Psychology, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
5 Associate of Professor ,Department of Midwifery , Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Approximately 80% of postmenopausal women suffer from hot flashes
and night sweats. 25% of them see these symptoms as a cause of poor quality of life. Drug therapy and hormone therapy, due to some complications and dangers, the priority is not the use of women. The main purpose of the present study was to determine the effectiveness of self-compassion training on hot flashes and night sweats in postmenopausal women.
Method: This study is a semi experimental design with pretest, post test and follow up. The statistical population consisted of all women aged 45-55 in Tonekabon city who had natural menopause and referred in urban health centers in (2018). Sampling was done by accessible method. Samples were selected from those with inclusion criteria who filled out the consent form and after initial screening with "Goldberg General Health Questionnaire", (30 sample) were selected) and randomly divided into two groups of experiment and control (15). The experimental group received an 8-week self compassion training program and the control group was placed on a waiting list. Data were collected through a questionnaire measuring hot flashes and night sweats and were analyzed by repeated measure analysis of variance using spss22 software
Results: The results showed significant difference between the experimental and control groups after the intervention and the follow up regarding the frequency and severity of hot flashes and night sweats (P=0/000).
Conclusion: self-compassion training is effective on hot flashes and menopausal night sweats and is suggested to be included in postmenopausal care program.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Hot Flashing"
  • "Menopause"
  • "Night Sweats"
  • "self compassion"