بررسی تاثیرزعفران خوراکی بر عملکرد جنسی زنان یائسه: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

نوع مقاله: اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.

2 مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.

3 عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی بجنورد ، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

4 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشی

5 کارشناسی ارشد مشاوره مامایی ، بیمارستان بنت الهدی ، بجنورد ، ایران.

6 کارشناسی ارشد مامایی ، مترون بیمارستان بنت الهدی ، بجنورد ، ایران.

7 1استادیار، گروه زنان و زایمان، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

چکیده

مقدمه :عملکرد جنسی، بخشی از زندگی و رفتار انسـانی است که اختلال آن در دوران بعد از یائسگی 72 درصد است. زعفران بدلیل داشتن ترکیباتی از قبیل کروسین و سافرانال دارای اثر تحریک جنسی است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر زعفران خوراکی بر عملکرد جنسی زنان یائسه به انجام رسید.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی دو سو ناآگاه در سال 96-1394 بر روی 67 زن یائسه در شهر بجنورد انجام شد. زنان یائسه روزانه یک عدد کپسول زعفران یا دارونما به مدت 28 روز مصرف کردند. پرسشنامه عملکرد جنسی روزن قبل از مصرف کپسول و 4 هفته بعد از اتمام مداخله توسط واحدهای پژوهش تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS(نسخه 16) و آزمون های تی زوجی و تی مستقل انجام شد. سطح معنی داری p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

نتایج :میانگین نمرات عملکرد جنسی در گروه زعفران قبل از مصرف 7/8±5/13 و بعد از مصرف 6/7±8/18 بود که نتایج آزمون تی زوجی نشان داد که عملکرد جنسی بهبود یافته است (p=0.000).اما در گروه کنترل تغییری در عملکرد جنسی قبل و بعد از مداخله ایجاد نشده است (p=0.563). در هیچ یک از واحد های پژوهش عارضه ای از زعفران مشاهده نگردید.
نتیجه گیری: با توجه به بهبود قابل توجه عملکرد جنسی با مصرف کپسول زعفران توصیه می شود به عنوان مکمل خوراکی در دوران یائسگی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of oral saffron on sexual function of postmenopausal women: a clinical trial study

نویسندگان [English]

  • mahboubeh ghorbani 1
  • Mahboubeh Tabatabaeichehr 2
  • maryam bagheri 3
  • sakineh nazari 4
  • ida niazi 5
  • maryam soltani 6
  • kataneh kazemi 7
1 Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran.
2 Instructor, Department of Midwifery, Gerontological Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran.
3 Lecturer, MS of midwifery, school of nursing and midwifery ,Bojnord University of medical sciences
4 North Khorasan University of Medical Sciences- Ph.D. student of Shahid Behesi University of Medical Sciences. Tehran Iran
5 MSc in Midwifery Counseling, Bent al-Hoda Hospital, Bojnurd, Iran.
6 M.Sc. in Midwifery, Bent al- Hoda Hospital Metron, Bojnurd, Iran.
7 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran
چکیده [English]

The effect of oral saffron on sexual function of menopaused women


Background:
Sexual function is a part of human life and behavior that Post-menopausal sexual dysfunction disorder is 72%. Saffron, due to its ingredients such as Crocin and Safranal, has a sexual stimulation effect. the present study was conducted to evaluate the effect of oral saffron on sexual function of postmenopausal women
Materials and methods:
This double-blind clinical trial was carried out on 67 eligible postmenopausal women referring to Imam Reza Women's Clinic in Bojnourd, Iran. Eligible postmenopausal women were randomly given either a 28- capsule pack of saffron or a 28- capsule pack of placebo to take one daily. Female Sexual Function Index were completed before and 4 consecutive weeks after use of the capsules. Data were analyzed by paired t-test and independent t-test through SPSS 16. The significance level was considered p

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Menopausal women"
  • "Oral Saffron"
  • "Sexual Function"