ارتباط سطح ویتامین D مادر با پارگی زودرس پرده های جنینی

نوع مقاله: اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان

2 Ardabil University of Medical Sciences

3 Ardabil University of MedicArdabil University of Medical Sciencesal Sciences

4 3. کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

5 استادیار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

چکیده

پارگی زودرس پرده های جنینی نه تنها مشکل بزرگی از نظر پزشکی بلکه مشکل اجتماعی و اقتصادی نیز است. طبق برخی مطالعات کمبود ویتامین D در طی بارداری و در حین زایمان با مکانسیم ایجاد التهاب در جفت ممکن است در پارگی زودرس پرده های جنینی نقش داشته باشد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط سطح ویتامین D مادر با پارگی زودرس پرده های جنینی انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه مورد - شاهدی روی 200 نفر زن باردار 18 الی 35 ساله با سن حاملگی 28 الی 41 هفته مراجعه کننده به مرکز بیمارستان علوی اردبیل در سال 1397 طی یکسال انجام شد. 100 نفر زن باردار مبتلا به پارگی زودرس پرده جنینی به عنوان گروه مورد و 100 نفر زن باردار بدون پارگی پرده جنینی به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. اطلاعات دموگرافیک و داده های آزمایشگاهی و شرح حال و نوع زایمان مادران جمع آوری و با نرم افزارSPSS نسخه 20 مورد ارزیابی آماری قرار گرفتند. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین سنی زنان مورد مطالعه در گروه مورد 7±03/24 سال و در گروه شاهد 87/6±24/25 سال بود. سطح سرمی ویتامین D در گروه مورد nmol/liter87/11±73/ 22 و در گروه شاهد nmol/liter 48/12±16/25 بود که این تفاوت در دو گروه از نظر آماری معنی دار نبود (09/0 = p).
نتیجه گیری: در این مطالعه بین سطح ویتامین D 25 هیدروکسی مادر با پارگی زودرس پرده های جنینی رابطه ای مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Correlation of maternal vitamin D level with premature rupture of fetal membrane

نویسندگان [English]

  • shahla farzepour 1
  • Jalilvand, Faranak Jalilvand, Faranak 2
  • Firoz amamni 3
  • Masoumeh Kazemi 2
  • Roya Nikjou 4
  • samira shahbazzadegan 5
1 Assistant Professor, Department of Women
2 Ardabil University of Medical Sciences
3 Ardabil University of Medical Sciences
4 3- MSC in Midwifery, Nursing and Midwifery School, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran.
5 Assistant Prof of Reproductive health, Nursing and midwifery school -Ardabil University of medical sciences, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Background & Objective: Premature rupture of fetal membrane (PROM) is not only a major medical problem but also a social and economic problem. According some studies Vitamin D deficiency during pregnancy and during labor may play a role in premature rupture of the fetal membranes by mechanism of inflammation in the placenta. this study was designed to investigate the relationship between maternal vitamin D levels and premature rupture of membrane.

Methods: 100 pregnant women with premature rupture of fetal membranes as the case group and 100 healthy pregnant women as the control group were randomly assigned to the study among pregnant women 18 to 35 years old with a gestational age of 28 to 41 weeks, which they were referred to the women's surgery center of Alavi Hospital in Ardabil within 6 months. The blood level of vitamin D was measured. Demographic data and laboratory results and patient history were collected using a researcher-made checklist. Finally, patients were evaluated for vitamin D levels and study factors.
Results: The mean age of patients was 24.03±7 years with a range of 18- 31 years in the case group, 25.24 ± 6.87 years with a range of 18-33 years old in the control group. There was no significant relationship between premature rupture of membranes based on serum vitamin D level and gestational age (p= 0.09).
Conclusion: In this study, there was no relationship between maternal vitamin D25 and premature rupture of fetal membranes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fetal Membranes
  • Premature Rupture
  • Pregnant woman
  • Vitamin D