بررسی نسبت فراوانی پلاسنتا آکرتا در زنان کاندید سزارین غیراورژانسی با سابقه سزارین قبلی مراجعه کننده به بیمارستان های زنان سطح شهر تبریز: 95-1394

نوع مقاله: اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 پزشک

2 هیأت علمی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

3 گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده

مقدمه: عدم اطلاع از شیوع پلاسنتا آکرتا موجب بروز عوارض ناخواسته در زنان مستعد می شود و آگاهی از شیوع این عارضه می تواند روش های تشخیصی و درمانی در زنان مستعد را در مطالعات آتی تضمین نماید؛ لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی نسبت فراوانی پلاسنتا آکرتا در زنان کاندید سزارین غیراورژانسی با سابقه سزارین قبلی مراجعه کننده به بیمارستان های زنان سطح شهر تبریز انحام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی تحلیلی در طی سال های 95-1394 در دو بیمارستان الزهرا و طالقانی تبریز با مشارکت 310 زن کاندید سزراین غیراورژانسی با رعایت معیارهای ورود و خروج به روش نمونه گیری سرشماری انجام شد. اطلاعات هر فرد در چک لیست پژوهشگر ساخته وارد شده و با آزمون های آماری ... در محیط نرم افزار SPSS20 تحلیل شدند. P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence rate of placenta accreta in women undergoing non-emergency cesarean section with previous cesarean section referred to Tabriz Women's Hospitals: 2014-2015

نویسندگان [English]

  • Ladan Kalafi 1
  • Fatemeh Abasalizade 2
  • shamsi abbasalizadeh 3
2 Faculty member, Tabriz University of Medical Sciences
3 گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
چکیده [English]

Introduction: Lack of awareness of the prevalence of placenta accreta leads to unwanted complications in susceptible women and knowledge of its prevalence can guarantee the diagnostic and therapeutic approaches in future women. Women undergoing non-emergency cesarean section with previous cesarean delivery were referred to Tabriz Women's Hospitals.
Methods: This descriptive-analytical study was performed during 2013-2014 at two hospitals of Al-Zahra and Taleghani Tabriz with the participation of 310 women in non-emergency cesarean section. The data of each individual were entered in a researcher-made checklist and analyzed by SPSS 20 software. P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-emergency cesarean section
  • Placenta Accreta
  • Prevalence
  • Risk Factor