مقایسه اثر تریگر اوولاسیون HCG و توام HCG و اکسی توسین بر ایجاد حاملگی بیوکمیکال

نوع مقاله: راهنمای بالینی

نویسندگان

1 دستیار زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

2 مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی وگرمسیری

چکیده

مقدمه و هدف:
ناباروری به صورت عدم حاملگی پس از یکسال تماس جنسی بدون استفاده از هیچ گونه روش پیشگیری، تعریف می شود. این مطالعه با هدف مقایسه اثر تریگر اوولاسیون HCG و توام HCG و اکسی توسین بر ایجاد حاملگی بیوکمیکال انجام شد.
مواد و روشها:
این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بوده که در سال 97-1396 در بیمارستان علی ابن ابیطالب شهر زاهدان انجام شد. بیماران پس از ورود به صورت تصادفی به دو گروه دریافت کننده HCG و دریافت کننده HCGو اکسی توسین تقسیم شدند و سپس داده ها با استفاده از فرم اطلاعاتی جمع آوری شده و بوسیله نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها:
در این مطالعه تعداد 100 نابارور مورد مطالعه قرار گرفتند. میزان حاملگی در گروه HCG بعلاوه اکسی توسین به طور معنی داری بیشتر از گروه دریافت کننده HCG تنها بود (66 در مقابل 42 %؛ P=0.016).
بحث و نتیجه گیری:
به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که اکسی توسین باعث افزایش معنی داری میزان باروری می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

comparsion of the effect of trigger Ovulation HCG and HCG +Oxytocin on creating the Pregnancy

نویسندگان [English]

  • Shahnaz Nezamdoust 1
  • farahnaz farzaneh 2
1 OB&GYN Assistant from Zahedan Medical Univercity Science
2 ious disease and Tropical medicine research center of zahedan university of medical science,Assistant professor of Zahedan University of medical science
چکیده [English]

Background:
Infertility is defined as not getting pregnant after 1 year of unprotected intercourse. This study was conducted with the aim of comparison of biochemical pregnancy rate between HCG alone and HCG + Oxytocin as ovulation triggers in infertile women
Methods:
This clinical trial was conducted in Ali-ebne-abi-Taleb hospital in 2017-2018. Patients were randomly assigned into two groups.in control group HCG alone was injected Into infertile women and in case group HCG plus Oxytocin was injected Into infertile women .then Data were collected using information forms and analyzed by SPSS software ver. 22.and also with chi-square test was analyzed

Results that show:
In this study 100 infertile women were studied. Pregnancy rate was significantly higher in HCG plus Oxytocin group than HCG alone group (66 vs. 42 %; P=0.016).

Conclusions:
In overall, this study showed that oxytocin increases pregnancy rate in infertile women receiving HCG.

Keywords: HCG, Oxytocin, Pregnancy rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: HCG
  • Oxytocin
  • Pregnancy rate