اثر حجم تمرین ترکیبی (مقاومتی- هوازی) بر تغییرات نوروتروفینی، درد نوروپاتی و برخی شاخص های عملکردی در زنان یائسه مبتلا به نوروپاتی محیطی دیابتی

نوع مقاله: اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

4 استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

زمینه و هدف نوروپاتی دیابتی از شایع ترین و سخت ترین عوارض دیابت است. هدف این پژوهش بررسی اثر حجم تمرین ترکیبی (مقاومتی- هوازی) بر تغییرات نوروتروفینی، درد نوروپاتی، استقامت هوازی عملکردی و قدرت عملکردی پایین تنه در زنان یائسه مبتلا به نوروپاتی محیطی دیابتی بود.
مواد و روش ها بدین منظور 21 بیمار مبتلا به نوروپاتی محیطی دیابتی در دو گروه کنترل و تجربی قرار گرفتند. گروه تجربی به مدت چهار ماه تمرینات ترکیبی مقاومتی هوازی انجام دادند. سطوح سرمی نوروتروفین مشتق شده از مغز قبل و پس از ماه اول، دوم، سوم و چهارم تمرین، در حالت ناشتایی بدست آمد. شاخص درد با استفاده از مقیاس آنالوگ بصری، قدرت عملکردی پایین تنه با استفاده از آزمون نشستن و برخاستن روی صندلی و استقامت هوازی عملکردی با آزمون شش دقیقه راه رفتن ارزیابی شد. داده ها با استفاده از روش آماری آنوای یکطرفه و آنوا با اندازه گیری مکرر تحلیل شد.
یافته ها سطوح BDNF سرمی در گروه تجربی نسبت به کنترل افزایش معنی داری نداشت (0/05>P) اما قدرت عملکردی پایین تنه و استقامت هوازی عملکردی نسبت به گروه کنترل افزایش و شاخص درد کاهش معنی دار داشت (0/05>P).
نتیجه گیری دو ماه تمرین ترکیبی برای بهبود شاخص های عملکردی و شاخص درد می تواند موثر باشد؛ اما برای بهبود شاخص های بیوشیمیایی مانند BDNF احتمالاً باید دوره تمرین طولانی تر از چهار ماه باشد. هم چنین بهبود قدرت عملکردی پایین تنه، استقامت هوازی عملکردی و شاخص درد می تواند تاثیر بسزایی بر بهبود کیفیت زندگی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of combined exercise (resistance-aerobic) valume on neurotrophic changes, neuropathic pain and some performance indicators in postmenopausal women with diabetic peripheral neuropathy

نویسندگان [English]

  • tayebe Amiriparsa 1
  • Seyyed reza attarzadeh hoseini 2
  • Nahid Bigeh 3
  • Mohammad Reza Hamedinia 4
1 Ph.D Student Biochemistry and Sport Metabolism, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, IR Iran
2 Professor of Sport Physiology, Faculty of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashha
3 Associate Professor of Sport Physiology, Faculty of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad
4 Professor of Sport Physiology, Faculty of Sport Sciences, Hakim Sabzevari University
چکیده [English]

Background and purpose Diabetic neuropathy is one of the most common and severe complications of diabetes. The purpose of this study was to investigate the effect of combined exercise (aerobic resistance) on neurotrophic changes, neuropathic pain, lower body strength and aerobic endurance in postmenopausal women with diabetic peripheral neuropathy.
Material and Methods For this purpose 21 patients with diabetic neuropathy were assigned into experimental and control groups. The experimental group performed resistance-aerobic exercises for four months. The Serum sample of Brain-derived neurotrophic factor were taken after 12 hour fast, before the start of the study and after the first, second, third and fourth months after the study.
The pain index was measured with the visual analog scale. In order to estimate the lower body strength, Chair Stand Test was used and Walk Test was used to assess aerobic endurance. Data were analyzed using one-way ANOVA and Repeated Measure ANOVA.
Results Serum BDNF levels did not increase significantly in the experimental group (P> 0.05), but lower body strength and aerobic endurance were significantly increased, and the pain index was significantly lower than the control group .
Conclusion The effect of two months of combined exercise can be effective in improving performance factors and the pain index but in order to improve biochemical factors such as BDNF, physical activity must be done over than four months. improving lower body strength, aerobic endurance, and the pain index along with reduction in undesirable pain symptoms have significant effect on improving the quality of life

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exercise
  • Diabetic Neuropathies
  • Postmenopausal women