مقایسه آموزش مبتنی بر بیمار استاندارد شده و سخنرانی با بازخورد برصلاحیت بالینی ماماها درمشاوره غربالگری ناهنجاریهای جنینی

نوع مقاله: اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 کارشناس ارشد مامایی، استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دکتری بهداشت باروری، مرکز تحقیقات سلامت زنان، استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 مربی گروه پرستاری، مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 دانشیار گروه زنان- دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه: مشاوره غربالگری ناهنجاری جنینی از جمله وظایف ماما طبق دستورالعمل غربالگری ناهنجاریهای جنینی می باشد. از آنجاییکه ارتقاء صلاحیت بالینی ماماها از طریق سیستم آموزش کارامد با روشهای نوین آموزشی بسیار مورد توجه و ضروری است؛ لذا پژوهشگران بر آن شدند مطالعه حاضر را انجام دهند.
مواد و روش ها: در این مطالعه مداخله ای از نوع نیمه تجربی تصادفی شده 67 نفر از ماماهای دارای پروانه در مشهد در سال 1397 به طور در دسترس انتخاب شده سپس به دو گروه آموزشی مبتنی بر بیمار استاندارد شده (33نفر) و سخنرانی با بازخورد (34نفر) تخصیص یافتند.بعد از انجام پیش آزمون یک برنامه آموزشی 4 ساعته برای هر گروه برگزار شد و صلاحیت بالینی ماماها دو هفته بعد از آموزش با پرسشنامه و چک لیست پژوهشگر ساخته سنجش صلاحیت بالینی ارزیابی گردید. داده ها با نرم افزار SPSS 16 و آزمونهای آماری تی مستقل، تی زوجی، من ویتنی و کای اسکوئر دقیق تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: دو گروه از نظر مشخصات دموگرافیک همگن بودند. میانگین نمره کل صلاحیت بالینی قبل از مداخله (711/0=P) و دو هفته پس از مداخله (412/0=P) در دو گروه اختلاف آماری معنی داری نداشت. اما میانگین نمره کل صلاحیت بالینی دو هفته پس از مداخله در مقایسه درون گروهی در هر دو گروه به مقدار قابل قبولی معنی دار شد (001/0>P).
نتیجه گیری: می توان از هر دو روش آموزشی مبتنی بر بیمار استاندارد شده و سخنرانی با باز خورد، جهت ارتقاء صلاحیت بالینی ماماها در مشاوره غربالگری ناهنجاریهای جنین استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Standardized Patient and Feedback lecture of teaching on midwifes’ clinical competence

نویسندگان [English]

  • Maryam javidi sarafan 1
  • Mahin Tafazoli 2
  • talat khadivzadeh 3
  • seyed reza mazloum 4
  • Marzieh lotfalizade 5
1 Graduate, MSc in Midwifery, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor in Reproductive Health, Nursing and Midwifery Care Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Lecturer of Nursing, Research Center of Evidence- Based Care, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Fetal malformation screening counseling is one of the duties of the midwife according to the fetal malformation screening guidelines. Since promotion of midwives' clinical competence through efficient education system with modern educational methods is very important and necessary, the researchers decided to conduct this study..
Methods: In this randomized, quasi-experimental intervention study, 67 midwives in Mashhad were selected, available in 1397, and then divided into two standard patient-based training groups (n = 33) and feedback lecture (n = 34) Assigned. After the pre-test, a 4-hour training program was conducted for each group, and midwives' clinical competence was assessed two weeks after training, using a questionnaire and a researcher-made questionnaire of clinical competency assessment. Data were analyzed by SPSS 16 software using independent t-test, paired t-test, Mann-Whitney and chi-square tests.
Results: The two groups were homogeneous in terms of demographic characteristics. The mean score of clinical competence before intervention (P = 0.711) and two weeks after intervention (P = 0.412) were not significantly different between the two groups. However, the mean score of clinical competence in both groups was increased and هn both groups it was considered as significant (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Fetal Abnormal Screening "
  • "Clinical Competence"
  • "Standardized Patient"
  • "Feedback Lecture"
  • "Counseling"