تأثیر 5 ماه تمرین ورزشی هوازی بر سطوح سرمی آنزیم‌های کبدی زنان مبتلا به کم‌کاری تیروئید تحت‌بالینی

نوع مقاله: اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

چکیده

مقدمه: فعالیت‌بدنی بر میزان غلظت آنزیم‌های کبدی تأثیر مطلوبی دارد. مقادیر آنزیم‌های کبدی در افراد مبتلا به کم‌کاری تیروئید تحت‌بالینی افزایش می‌یابد. از این‌رو، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر 5 ماه تمرین ورزشی هوازی بر سطوح سرمی آنزیم‌های کبدی ALT، AST و ALP زنان مبتلا به کم‌کاری تیروئید تحت‌بالینی بود.
مواد و روش‌ها: آزمودنی‌های این پژوهش نیمه‌تجربی، 25 زن مبتلا به کم‌کاری تیروئید تحت‌بالینی با میانگین سنی 83/3±59/35 سال بودند که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و پس از اخذ رضایت‌نامه کتبی به سه گروه دارو- ورزش (8=n)، ورزش (7=n) و دارو (10=n) تقسیم شدند. تمرین ورزشی هوازی عبارت بود از 5 ماه ورزش ایروبیک به‌صورت 3 جلسه در هفته و هر جلسه به‌مدت 60 دقیقه. گروه دارو افراد غیرفعالی بودند که تنها قرص لووتیروکسین مصرف ‌کردند. مقادیر ALT، AST و ALP سرمی سه گروه پس از 5 ماه اندازه‌گیری شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون آنالیز واریانس استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد تمرین ورزشی هوازی منجر به تغییرات معنی‌داری در غلظت‌های سرمی ALT،AST و ALP در زنان مبتلا به کم‌کاری تیروئید تحت‌بالینی نمی‌شود.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این پژوهش، می‌توان نتیجه ‌گرفت که 5 ماه ورزش ایروبیک منجر به تغییرات معنی‌داری در غلظت آنزیم‌های کبدی ALT، AST و ALP زنان مبتلا به کم‌کاری تیروئید تحت‌بالینی نمی‌شود. بنابراین 5 ماه ورزش ایروبیک در بهبود NAFLD این افراد تأثیر ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of 5 Month Aerobic Exercise Training on Serum liver enzymes in Subclinical Hypothyroidism Women

نویسندگان [English]

  • mohammad fathizadeh 1
  • vahid valipour dehnou 2
  • mohammad fathi 3
1 Department of Physical Education and sport Sciences, Faculty of Humanity, lorestan University, khoramabad, Iran
2 Sport Sciences Department, Literature & Human Sciences faculty, Lorestan University, Khorramabad, Iran
3 Department of Physical Education and sport Sciences, Faculty of Humanity, Lorestan University, Khoramabad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Aerobic exercise has a beneficial effect on liver enzymes concentration. In patients with subclinical hypothyroidism the levels of liver enzymes increase. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of 5-month aerobic exercise training on serum liver enzymes in subclinical hypothyroidism women.
Methods: In this semi-experimental study, after obtaining written consent, 25 subclinical hypothyroidism women (age: 35.59 ± 3.83) were divided into three groups: drug-exercise (n=8), exercise (n=7), and drug (n=10). Aerobic exercise training consisted of 3 sessions (60 min) per week for 5 months. The drug group was inactive persons who took only LT4 tablets. Levels of ALT, AST and ALP were measured in three groups after 5 months. Data were analyzed using analysis of variance.
Results: Results showed that aerobic exercise training resulted in non-significant changes in levels ALT, AST and ALP in subclinical hypothyroidism women.
Conclusion: According to the findings of the present study, it can be concluded that 5 months of aerobics exercise leads to non-significant changes in serum liver enzymes in subclinical hypothyroidism women. Thus, 5 months of aerobic exercise does not affect the improvement of non-alcoholic fatty liver in subclinical hypothyroidism women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic exercise training
  • Aerobics
  • Hypothyroidism
  • Liver enzymes