تاثیر پماد روغن نارگیل بر علائم هموروئید در زنان باردار: کارآزمایی بالینی تصادفی

نوع مقاله: اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی, دانشکده پرستاری و مامایی, دانشگاه علوم پزشکی مشهد, مشهد, ایران

2 دانشجوی دکتری بهداشت باروری, مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی, دانشگاه علوم پزشکی مشهد, مشهد, ایران

3 استادیار گروه مامایی, دانشکده پرستاری و مامایی, دانشگاه علوم پزشکی مشهد, مشهد, ایران

4 استادیار گروه فارماکولوژی, مرکز تحقیقات فارماکولوژیک گیاهان دارویی, دانشکده پزشکی, دانشگاه علوم پزشکی مشهد, مشهد, ایران

5 عضو هیئت علمی, گروه پرستاری داخلی و جراحی, دانشکده پرستاری و مامایی, دانشگاه علوم پزشکی مشهد, مشهد, ایران

6 دانشیار, گروه زنان, بیمارستان امام رضا, دانشگاه علوم پزشکی مشهد, مشهد, ایران

چکیده

مقدمه : هموروئید از شایع ترین مشکلات دوران بارداری میباشد. توصیه های اصلاح سبک زندگی با عدم تبعیت بیماران همراه است, خواص درمانی احتمالی روغن نارگیل بر هموروئید مطرح شده, اما شواهد علمی آن گزارش نشده است, مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر پماد روغن نارگیل بر علائم هموروئید در زنان باردار انجام شد.

روش کار : کارآزمایی بالینی حاضر روی 60 زن باردار مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت مشهد در سال 98-1397 انجام شد. واحدهای پژوهش به روش آسان انتخاب و با تخصیص تصادفی طبقه بندی شده برای سن بارداری به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. در گروه مداخله پماد روغن نارگیل دو هفته و روزی دو بار, یک اپلیکاتور استفاده گردید و به هر دو گروه توصیه های اصلاح سبک زندگی داده شد. سنجش بهبود علائم هموروئید در روزهای اول, هفتم و چهاردهم با استفاده از مقیاس دیداری صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمونهای آماری من ویتنی و فریدمن انجام شد.

یافته ها : میانگین نمره درد, بیرون زدگی, خارش و نمره کلی علائم در گروه پماد روغن نارگیل با کاهش قابل توجهی در مقایسه با گروه کنترل همراه بود(0/05>p). در بررسی درون‌گروهی, در گروه پماد روغن نارگیل نمره درد بر حسب روز سنجش، تفاوت معنی‌دار داشت (0/001>p) اما در گروه کنترل این تفاوت معنی‌دار نبود (0/050=p).

نتیجه گیری: پماد روغن نارگیل بر بهبود علائم هموروئید موثر است. استفاده از آن در زنان باردار مبتلا به هموروئید درجه یک و دو توصیه میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Coconut oil ointment on the symptom of Hemorrhoids in pregnant women: Randomized clinical trial

نویسندگان [English]

  • Elahe Jesmani 1
  • Samira Ebrahimzadeh Zagami 2
  • Masoumeh Kordi 3
  • Hasan Rakhshandeh 4
  • seyed reza mazloum 5
  • nayereh ghomian 6
1 MSc student of midwifery, Nursing and Midwifery School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 PhD. student in reproductive health, Nursing and Midwifery Care Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Assistant Professor of Pharmacology, Pharmacological Research Center of Medicinal Plants, Medical School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
5 Faculty member, Department of Medical Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
6 Associate Professor, Department of Gynecology, Imam- Reza Hospital, Mashhad University of Medical Science, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Background and Objective: Hemorrhoids is one of the most common problems during pregnancy. Lifestyle modification recommendations are associated with patient's noncompliance. the potential therapeutic properties of coconut oil have been suggested on hemorrhoids but, scientific evidence has not been reported, the aim of this study was to determine the effect of coconut oil ointment on hemorrhoids symptoms in pregnant women.

Materials and Methods: The present clinical trial was performed on 60 pregnant women referred to comprehensive health services in Mashhad in the year 2019. Research units are selected by easy method and they were divided into intervention and control groups by stratified random allocation for gestational age. In the intervention group, an applicator of coconut oil ointment was applied twice a day for two weeks and both groups were given lifestyle modification recommendations. The improvement of Hemorrhoids symptoms was measured on the first, seventh and fourteenth days using Visual Analog Scale. Data were analyzed using SPSS software version 16 and Mann-Whitney and Friedman tests.

Results: The mean score of pain, prolapse, itching and Overall Symptom in coconut oil ointment group was considerable decreased compared to the control group(p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hemorrhoids
  • pregnancy
  • Coconut oil