تاثیر تمرینات هوازی و مقاومتی بر سختی جدار عروق و اینترلوکین 6 و 10 سرم زنان چاق

نوع مقاله: اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد گروه فیزیولوژی ورزش دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد/ایران

3 گروه فیزیولوژی ورزش دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

4 گروه دروس عمومی دانشکده پزشکی مشهد

5 دانشیار گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

6 دستیار دکتری تخصصی رادیولوژی بیمارستان قائم(عج) مشهد

چکیده

مقدمه: ورزش به عنوان یک روش درمان غیر دارویی برای به حداقل رساندن سفتی شریان و پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی استفاده میشود. هدف از این تحقیق مقایسه تاثیر دو برنامه ورزشی هوازی و مقاومتی بر سفتی رگ و بیومارکرهای التهابی وضدالتهابی در زنان غیر فعال چاق بود.
مواد و روشها: در این کارآزمایی بالینی 27 زن چاق به طور داوطلبانه شرکت کردند و به صورت تصادفی در دو گروه ورزش هوازی(14 نفر) و ورزش مقاومتی(13 نفر) تقسیم شدند. برنامه ورزش هوازی و ورزش مقاومتی به مدت 24 جلسه برگزار گردید. در جلسات اول، دوازدهم و بیست و چهارم نمونه گیری خونی، آزمون حداکثر اکسیژن مصرفی و سفتی رگ انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمونهای تحلیل واریانس با اندازه گیریهای تکراری و فریدمن انجام شد. میزان p کمتر از 0/05 معنادار در نظر گرفته شد.
یافته ها: هر دو برنامه ورزشی سبب افزایش معناداردرحداکثر اکسیژن مصرفی و توده عضلات اسکلتی و کاهش معناداری در فشار نبض شدند(05/0p). تاثیر ورزش هوازی بر افزایش اکسیژن مصرفی بیشتر از ورزش مقاومتی بود(0/023=p). ولی تفاوتی بین تاثیر کاهشی هر دو برنامه ورزشی بر میزان فشار نبض مشاهده نشد(0/879= p). تغییرات IL6 و IL10 در هر دو برنامه ورزش هوازی و مقاومتی معنادار نبودند(05/0p).
نتیجه گیری: هر دو نوع ورزش هوازی و ورزش مقاومتی میتواند بر سیستم عضلانی و قلبی عروقی زنان غیر فعال چاق تاثیر مثبت بگذارند و به عنوان یک روش درمان غیردارویی برای به حداقل رساندن سفتی شریان و پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی استفاده شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of two aerobic and resistance exercise programs on arterial stiffness, serum IL6 and IL10 in obese women

نویسندگان [English]

 • Ziba Rahimian Mashhad 1
 • Seyyed Reza Attarzadeh Hosseini 2
 • Amir Rashid Lamir 3
 • Mohammad Ali Sardar 4
 • Sirous Nekooei 5
 • Ramesh Giti 6
1 PhD Student of Sport Physiology, Department of Sports Sciences, Ferdowsi University of Mashhad
2 Sport Physiology Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, IR Iran
3 Sport Physiology Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, IR Iran
4 Department of General Courses, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, IR Iran
5 Associate Professor of Radiology, Department of Radiology, School of Medicine, Ghaem Hospital, Mashhad University of Medical Sciences
6 Resident of Radiology, Ghaem Hospital, Mashhad, IR Iran
چکیده [English]

Introduction: Exercise is used as a non-pharmacological treatment to minimize arterial stiffness and prevent cardiovascular disease. The aim of this study was to compare the effect of aerobic and resistance training on arterial stiffness, inflammatory and anti-inflammatory biomarkers in obese sedentary women.
Materials and Methods: In this clinical trial, 27 obese women participated voluntarily and were randomly assigned into two groups of aerobic (n=14) and resistance training (n=13). Aerobic exercise and resistance exercise programs were performed for 24 sessions. Blood samples, maximal oxygen uptake and arterial stiffness were meseared in the 1th, 12th, and 24th sessions. Data were analyzed with repeated-measures ANOVA and Friedman tests. P value less than 0/05 was considered significant.
Results: Both aerobic and resistance exercise programs significantly increased maximal oxygen consumption, skeletal muscle mass and significant decrease in pulse pressure (p0/05). The effect of aerobic exercise on oxygen uptake was more than resistance training (p = 0/023), but there was no difference between the effect of both exercise programs on pulse pressure (p = 0/879). Changes in IL6 and IL10 were not significant in both aerobic and resistance exercise programs (p0/05).
Conclusion: Both aerobic exercise and resistance exercise can have a positive impact on the musculoskeletal and cardiovascular systems of inactive obese women and can be used as a non-pharmacological treatment to minimize arterial stiffness and prevent cardiovascular disease.

کلیدواژه‌ها [English]

 • aerobic exercise
 • Resistance exercise
 • Arterial Stiffness
 • Inflammatory and Anti- Inflammatory Biomarkers
 • Obese women