تاثیر رفلکسولوژی بر شدت درد پستان ناشی از احتقان پستان در مادران شیرده

نوع مقاله: اصیل پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

هدف: درد پستان یکی از شکایات شایع مادران در دوران بعد از زایمان است. یک علت مهم درد پستان در روزهای اول بعد از زایمان، احتقان پستان می باشد.رفلکسولوژی سبب شل شدن عمیق عضلات، تحریک گردش خون و لنف، ترشح آندورفین هاوکنترل درد می شود. این مطالعه جهت بررسی تاثیررفلکسولوژی پا بر شدت درد پستان ناشی از احتقان پستان انجام شد.
روش کار: مطالعه کار آزمایی بالینی با تخصیص تصادفی سال 1397روی 80 مادر در روزهای اول تا پنجم بعد از زایمان، در مرکز بهداشت شماره یک مشهد انجام گردید. افراد در دو گروه رفلکسولوزی پا و مراقبتهای معمول قرار گرفتند.شدت درد با مقیاس دیداری تعیین گردید.نمونه با کسب نمره 2 از 10 نمره این مقیاس وارد پژوهش شد.درگروه مداخله رقلکسولوژی پا و در گروه کنترل مراقبت های روتین انجام شد.برای تایید روایی پرسشنامه ها از روایی محتوا و پایایی ابزار به روش پایایی هم ارز سنجیده شد.داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss24 و آزمونهای آماری تی زوجی، تی مستقل، من ویت نی، کای دو و آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شد.میزان p کمتر از 0/05معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: میانگین شدت درد پستان بعد از مداخله در گروه رفلکسولوژی پا و گروه کنترل کاهش یافت.به صورتیکه شدت درد درگروه رفلکسولوژی پا کاهش بیشتری نسبت به گروه کنترل نشان داد (p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of reflexology on the breast severity of pain due to breast engorgement in lactating mothers

نویسنده [English]

  • fatemeh mousavi
Mashhad University of Medical Sciences
چکیده [English]

Objective: Breast pain is one of the most common complaints of mothers after childbirth. One important cause of breast pain in the first days after delivery is Engorgement. Reflexology causes deep relaxation of muscles, stimulation of blood circulation and lymph, release of endorphin and control of pain. This study was done to investigate the effect of foot reflexology on the severity of breast pain due to breast engorgement.
Methods: This randomized clinical trial study was performed on 80 mothers during the first to fifth days after delivery in Mashhad Health Center No. 1. Subjects were divided into two groups of foot reflexology and routine care. Pain severity was determined by visual analogue scale. The validity of the questionnaires was evaluated by content validity and reliability of the tool by equivalency method. P value less than 0.05 was significant. Results: Mean pain intensity decreased after intervention in foot reflexology group and control group. However, pain intensity in foot reflexology group was significantly lower than control group (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Complementary Medicine
  • Foot Reflexology
  • Breast Engorgement Severity
  • Lactating Mothers