معاینه بکارت بادرخواست شخصی: دیدگاه ها و رویکردها

نوع مقاله: مروری

نویسنده

گروه مامایی،دانشکده علوم پزشکی،دانشگاه آزاد اسلامی واجد ورامین پیشوا،ورامین،استان تهران،ایران

چکیده

مقدمه: هر چند بکارت به عنوان یک ارزش غیرقابل انکار ازسوی اغلب جوامع پذیرفته شده است با این وجود معاینه بکارت با درخواست شخصی مورد تردید است.
روش پژوهش: : در این مطالعه مرور جامع با استفاده از 15پایگاه اینترنتی, و سایتهای WHO,UNFPA از سال 1970 تا 2018 انجام شد.
یافته ها : معاینه بکارت با درخواست شخصی عمومااً بدلیل فشارهای اجتماعی و فرهنگی انجام می گردد و به دنبال پیامدهای فردی، اجتماعی و سیاسی مورد انتقاد بسیاری از مجامع حقوق بشری است. سازمان بهداشت جهانی از آن به عنوان نماد خشونت علیه زنان یاد کرده است و برخی مجامع حرفه ای مشارکت متخصصان بهداشت در این معاینه را نقض آشکار استاندارهای اخلاق حرفه ای می دانند. در ایران ضمن حرام بودن و جایز نبودن معاینه، انجام این معاینه با برخی بندهای منشور حقوق بیمار و ارائه خدمات مبتنی بر احترام مغایرت دارد. علیرغم موارد یاد شده و منع قانونی، معاینه بکارت با درخواست شخصی انجام می گردد .
نتیجه گیری: معاینه بکارت بیش از اینکه یک معاینه پزشکی باشد یک محصول اجتماعی است و همسو با سیاست های سازمان بهداشت جهانی، نه تنها با اخلاق حرفه ای، منشورحقوق بیمار ایران و قانون اساسی کشور تناقض دارد بلکه از نظر مراجع شیعه هم قابل پذیرش نیست با این وجود رویکرد غالب در قبال آن سیاست چشم پوشی است. با توجه به یافته های مطالعه حاضر اتخاذ رویکرد مناسب در قبال معاینه بکارت مستلزم اجماع بین سازمان های متولی و متخصصین حوزه های پزشکی، قضایی، حقوقی ، حوزوی و اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Self-Request virginity Testing: Attitudes and Approaches

نویسنده [English]

  • Mehri Robatjazi
Midwifery department,Medical science faculty,Islamic Azad University of Pishva-Varamin ,Varami,Tehran province
چکیده [English]

Introduction: Although, virginity is an undeniable value for the most societies, Self-request virginity testing can raise many concerns.
Methodology: The study was carried out as a comprehensive study and through searching articles indexed 15 database and WHO, UNFPA websites between 1970 and 2018.
Finding: Rather than being voluntarily, Self-request virginity testing is usually done under social and cultural pressures and due to personal, social, and political consequence has been criticized by many human rights associations. The World Health Organization (WHO) recognizes the action as violence against women. Some of professional societies have declared providing such services as a gross breach of professional ethics standards.
In Iran despite virginity test is religiously prohibited (Haram). Self-request virginity testing is in contrary with a few clauses of Iranian patient’s right charter. Despite all these and legal bans on self-request virginity testing, it is performed.
Conclusion: Rather than being a medical examination, self-request virginity testing is social outcome and along with the policies of WHO virginity test is contrary with professional codes of behaviors, Iran patients’ rights charter, and Iranian constitute. It is also prohibited according to the queries for religions opinion from Shiaat religious leaders. However, a sort of negligence policy is followed in this regard.
To take proper approach to virginity testing needs cooperation among responsible organizations and specialist in medical, judicial, law, religious, and social affairs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: “Self-request virginity testing”
  • “Ethical aspect”
  • “Legal aspect”
  • “Jurisprudential aspect”
  • “Approach”