بررسی مقایسه ای شیوع GBSدر زنان باردار 34-24 هفته، با علائم زایمان زودرس با و بدون پارگی کیسه ی آب

نوع مقاله: اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،

3 دانشیار گروه زنان ، مرکز تحقیقات زایمان ، بیمارستان امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چکیده

چکیده:
زای هدف از این مطالعه بررسی مقایسه ای شیوع GBSدر زنان باردار 34-24 هفته با علائم زایمان زودرس با و بدون پارگی کیسه ی آب می باشد.

مواد و روش کار:
یک مطالعه مورد -شاهدی است . جامعه مورد مطالعه زنان باردار 34-24 هفته، می باشند که با علائم زایمان زودرس در سال 1395 به مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) مراجعه نموده اند و در دو گروه زنان با پارگی کیسه ی آب( مورد) و گروه زنان باردار بدون پارگی کیسه ی آب (شاهد) تقسیم بندی شدند .

نتایج:
در مطالعه ی حاضر هیچ تفاوت معناداری بین سن مادران ، پاریتی، گراویدیتی ، سن حاملگی ، سطح تحصیلات، محل زندگی و سابقه زایمان زودرس در بارداری قبلی و فعلی در دو گروه مورد مطالعه(با و بدون پارگی کیسه ی آب ) دیده نشد. در مادران باردار گروه اول(با پارگی کیسه ی آب) 8% کشت GBSمثبت داشت و در گروه دوم(مادران بدون پارگی کیسه ی آب) 4% کشت GBS مثبت و در کل بیماران(50 نفر) مورد بررسی شیوع GBS برابر 6% برآورد گردید. که با توجه به شباهت به مطالعات کشوری درمقایسه با سایر کشورها شاید بتوان فاکتورهای آزمایشگاهی ، روش جمع آوری ، محیط کشت و یا علل قومی را دخیل دانست.

نتیجه گیری:
تست غربالگری GBS برای همه زنان باردار جزء مراقبت های دوران بارداری و سیستم مراقبت های بهداشتی حائز اهمیت است و بهتر است که تشخیص استرپتوکوکهای گروه Bدر مورد عموم زنان حامله را در اولویت های مراقبت های باردرای قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • maryam hematti 1
  • Taravat Fakheri 1
  • Anisodowleh Nankali 2
  • Farahnaz Keshavarzi 3
  • Elham Shahhossaini 1
2 Faculty member Kermanshah University of Medical Sciences
3 Associate Professor of Obstetrics & Gynecology, Maternity Research Center, Imam Reza Hospital, Kermanshah University of Medical Sciences (KUMS), Iran
چکیده [English]

چکیده: هدف از این مطالعه بررسی مقایسه ای شیوع GBSدر زنان باردار 34-24 هفته با علائم زایمان زودرس با و بدون پارگی کیسه ی آب می باشد.

مواد و روش کار:
یک مطالعه مورد -شاهدی است . جامعه مورد مطالعه زنان باردار 34-24 هفته، می باشند که با علائم زایمان زودرس در سال 1395 به مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) مراجعه نموده اند و در دو گروه زنان با پارگی کیسه ی آب( مورد) و گروه زنان باردار بدون پارگی کیسه ی آب (شاهد) تقسیم بندی شدند.

نتایج:
در مطالعه ی حاضر هیچ تفاوت معناداری بین سن مادران ، پاریتی، گراویدیتی ، سن حاملگی ، سطح تحصیلات، محل زندگی و سابقه زایمان زودرس در بارداری قبلی و فعلی در دو گروه مورد مطالعه(با و بدون پارگی کیسه ی آب ) دیده نشد. در مادران باردار گروه اول(با پارگی کیسه ی آب) 8% کشت GBSمثبت داشت و در گروه دوم(مادران بدون پارگی کیسه ی آب) 4% کشت GBS مثبت و در کل بیماران(50 نفر) مورد بررسی شیوع GBS برابر 6% برآورد گردید. که با توجه به شباهت به مطالعات کشوری درمقایسه با سایر کشورها شاید بتوان فاکتورهای آزمایشگاهی ، روش جمع آوری ، محیط کشت و یا علل قومی را دخیل دانست.

نتیجه گیری:
تست غربالگری GBS برای همه زنان باردار جزء مراقبت های دوران بارداری و سیستم مراقبت های بهداشتی حائز اهمیت است و بهتر است که تشخیص استرپتوکوکهای گروه Bدر مورد عموم زنان حامله را در اولویت های مراقبت های باردرای قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها [English]

  • استرپتوکوک گروه B
  • زایمان زودرس
  • پارگی کیسه ی آب
  • پروفیلاکسی