بررسی اثرات کپسول زنجبیل در پیشگیری از تهوع و استفراغ بیماران دریافت کننده سیس پلاتین تحت ماستکتومی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

نوع مقاله: اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 پرستاری ، بیمارستان امام رضا،

2 تبریز

چکیده

مقدمه:تهوع و استفراغ یکی از شایع ترین و نامطلوب ترین عوارض داروی سیس پلاتین است و با توجه به اثرات زنجبیل در درمان و پیشگیری از تهوع و استفراغ ، بر آن شدیم تا مطالعه حاضر را با هدف بررسی اثرات کپسول زنجبیل در پیشگیری از تهوع و استفراغ بیماران دریافت کننده سیس پلاتین تحت ماستکتومی را به انجام برسانیم.
روش کار:این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده(دو سو کور)با مشارکت 60بیمار در هشت ماهه منتهی به مرداد سال 98در درمانگاه شیمی درمانی بیمارستان شهید مدنی(تنها مرکز رادیوتراپی)تبریزانجام شد.گروه مداخله از ده روز پس از شیمی درمانی و یک هفته قبل از ماستکتومی، روزانه دو نوبت قرص 500 میلی گرمی زنجبیل را دریافت نمودند؛گروه کنترل قرص پلاسبو استفاده نمود. از ابزار سنجش تهوع و استفراغ Rhodes قبل از مداخله و روز پس از ماستکتومی استفاده شد.داده ها با استفاده از آزمون های شاپیرو – ویلک و تی تست درمحیط نرم افزار SPSS21با سطح معناداری کمتر از 0.05 تحلیل شدند.
نتایج:مقایسه درون گروهی شدت تهوع حاکی از آن بود که گروه کنترل پس از مداخله بدون اختلاف آماری بود(0.119=P)در حالی که در گروه مداخله، اختلاف آماری معنادار پس از مداخله مشاهده شد( 0.001=P)؛همچنین در رابطه با شدت استفراغ در گروه کنترل تغییر معناداری دیده نشد( 0.229=P)در حالی که این نمره در گروه مداخله با کاهش معنادار همراه بوده است( 0.004=P).
نتیجه گیری:کپسول زنجبیل در پیشگیری از تهوع و استفراغ زنانی که از رژیم دارویی سیس پلاتین استفاده نموده اند و قرار است به زودی تحت ماستکتومی قرار بگیرند موثر و مفید است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of ginger capsule on prevention of nausea and vomiting in patients receiving cisplatin undergoing mastectomy: a randomized clinical trial

نویسندگان [English]

  • Mehdil Khanbabayi Go 1
  • Reza Eghdam Zamiri 2
1 nursing, emam reza hospital
2 تبریز
چکیده [English]

Introduction: Nausea and vomiting is one of the most common and undesirable side effects of cisplatin and due to the effects of ginger in the treatment and prevention of nausea and vomiting, we decided to study the effect of ginger capsule on the prevention of nausea and vomiting. Vomiting in patients receiving cisplatin undergoing mastectomy.
Methods:This randomized double-blind clinical trial study was performed with the participation of 60 patients in the eight months ending August2018 in the chemotherapy clinic of Shahid Madani Hospital(Radiotherapy Center only)in Tabriz.The intervention group received ginger 500 mg twice daily10 days after chemotherapy and one week before mastectomy; the control group received placebo.Rhodes nausea and vomiting instrument was used before the intervention and the day after mastectomy.Data were analyzed using Shapiro-Wilk and t-test in SPSS21 software with significance level less than0.05.
Results: The intra-group comparison of nausea severity indicated that the control group had no statistical difference after the intervention(P=0.119), whereas in the intervention group, a significant difference was observed after the intervention (P=0.001); There was no significant change in vomiting severity in the control group (P=0.229), while this score was significantly decreased in the intervention group (P=0.004).
Conclusion: Ginger capsules are effective in preventing nausea and vomiting in women who have been on cisplatin and who may soon undergo mastectomy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ginger
  • Nausea
  • vomiting
  • Cisplatin
  • Mastectomy