کاربرد مدل‎بندی معادلات ساختاری در تعیین عوامل مرتبط با علائم وازوموتور(گرگرفتگی و تعریق شبانه) در زنان 42 تا 60 سال ساکن شهر مشهد

نوع مقاله: اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آمارزیستی و اپیدمیدلوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 رئیس بیمارستان ام البنین

4 استادیار، گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: علائم وازوموتور مانند گرگرفتگی و تعریق‌شبانه که در نتیجه کاهش سطح هورمون‌های جنسی زنانه می‌باشد، درمرحله نزدیک یائسگی و پس از آن رخ می‌دهد و در کیفیت زندگی زنان تاثیر‌گذار است. اگرچه استفاده از روش‌های جایگزین هورمون-درمانی درکاهش شدت علائم موثر بوده‌‌است، اما خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی‌‌عروقی و سرطان سینه را دارد. این مطالعه با هدف تعیین عوامل مرتبط با شدت علائم وازوموتوربا استفاده از مدلبندی معادلات ساختاری در زنان ساکن شهر مشهد انجام شد.
روش کار: این مطالعه، مقطعی و از نوع توصیفی‌تحلیلی بودکه برروی 664 زن 42 تا 60 سال ساکن شهرمشهد انجام‌گرفت. داده‌ها با روش نمونه‌گیری‌تصادفی‌چندمرحله‌ای جمع‌آوری شد. اطلاعات مربوط به متغیر‌های گرگرفتگی، تعریق‌شبانه، افسردگی، اضطراب و مشکل در تمرکز از طریق پرسشنامه 38 آیتمی شدت علائم یائسگی، اندازه گیری شد. همچنین اطلاعات دموگرافیک، بیولوژیک، پرسشنامه‌های تغذیه و وقایع زندگی برای شرکت‌کنندگان تکمیل گردید. جهت تحلیل داده‌ها بر اساس مدل مفهومی از مدل‎بندی معادلات ساختاری و روش برآورد حداقل مربعات موزون استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و Mplus تحلیل شد.
یافته‌ها: فراوانی گرگرفتگی‌ و تعریق شبانه در بین زنان به ترتیب درحد متوسط (109نفر 4/16%) و (88نفر 3/13%)، در حد شدید (84نفر 7/12%) و (72نفر 8/10%) و در حد خیلی ‌شدید (98نفر 8/14%) و (93نفر 0/14%) بود. رابطه‌ متغیر‌های وقایع زندگی(025/0=p)، اضطراب(013/0=p)، داشتن بیماری(005/0=p) و وضعیت یائسگی(001/0>p) با علائم وازوموتورمعنادارگردید.
نتیجه‌گیری: با توجه به روش‌های مدیریت استرس‌که می‌تواند درکاهش اضطراب موثر باشد، توصیه می‌شود که‌آموزش‌هایی در این زمینه و در جهت خودکارآمدی زنان در مراکز بهداشتی–درمانی برنامه‌ریزی و اجرا گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of Structural Equation Modeling in Determination of Factors Related to Vasomotor Symptoms (Hot Flashes and Night Sweats) in Women Aged 42-60 Years Old in Mashhad

نویسندگان [English]

  • fahimeh hoseinzadeh 1
  • Habibollah Esmaily 2
  • Azadeh Saki 1
  • fatemeh tara 3
  • jamshid jamali 4
1 Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Social Determinants of Health Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 mashhad university of medical sciences
4 Assistant Professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, Faculty of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Vasomotor symptoms such as hot flashes and night sweats, resulting in decreased female sex hormones levels, occur in the near-menopausal stage and thereafter and it's affecting women's quality of life. Although, the use of hormone replacement therapy methods is effective in reducing the severity of symptoms, but there is a risk of cardiovascular disease and breast cancer. The aim of this study was to determine the factors related to the severity of vasomotor symptoms using structural equation modeling in women living in Mashhad.


Methods: This cross-sectional, descriptive-analytic study was conducted on 664 women aged 42-60 years old living in Mashhad city. Data were collected by multi-stage random sampling. Information on hot flash and night sweats variables, depression, anxiety and Cognitive impairment score measured through MSSI-38 questionnaire, also, demographic and biological data, nutrition and life event inventory questionnaires were completed for the participant. To analyze the data based on the Conceptual model, structural equation modeling and weighted least squares estimation method was used. Data were analyzed using SPSS and Mplus.

Result: The frequency of hot flashes and night sweats among women were moderate (109,16.40%), (88,13.3%), were severe (84,12.70%), (72,10.80%) and very severe (98,14.80), (93,14.00%). The relationship between life events(p=0.025), anxiety (0.013), illness(0.005) and menopause status (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • hot flashes
  • Night Sweats
  • Menopause
  • Structural equation modeling