ارتباط شاخص توده بدنی با درد مزمن پس از جراحی پستان در زنان مبتلا به سرطان پستان

نوع مقاله: اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جراحی توراکس، مرکز تحقیقات سل و بیماری‌های ریه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

3 متخصص زنان و زایمان، دانشکده پزشکی و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.

4 کارشناس ارشد آموزش پرستاری، کمیته تحقیقات سل و بیماری‌های ریوی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: آگاهی از شیوع درد مزمن پس از جراحی سرطان پستان و فاکتور‌های احتمالی مؤثر در تداوم درد پس از درمان سرطان پستان، در پیش‌گیری از این درد جهت بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان ضروری است. از این‌رو مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط شاخص توده بدنی با درد مزمن پس از جراحی پستان در زنان مبتلا به سرطان پستان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی- همبستگی در طول سال‌های 97-1396 بر روی 170 بیمار دارای شرایط ورود به مطالعه در بیمارستان‌های سطح شهر تبریز انجام شد. از چک‌لیست VAS جهت سنجش شدت درد مزمن پس از جراحی در یک دوره 6 ماهه پس از جراحی و همچنین چک‌لیست عوامل خطر‌ساز و مؤثر بر درد مزمن جهت اهداف پژوهش استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون‌های آزمون تی مستقل، آنووا، کای اسکوئر و فیشر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: نتایج حاکی از ارتباط درد مزمن در تمامی درجات با افزایش میزان شاخص توده بدنی بود؛ به‌طوری‌که با افزایش میزان شاخص توده بدنی، درد مزمن افراد نیز شدیدتر می‌شد (001/0>p).
نتیجه‌گیری: شاخص توده بدنی بالا می‌تواند یکی از عوامل خطر درد مزمن پس از جراحی سرطان پستان باشد و توجه به این شاخص می‌تواند در پیش‌بینی درد مزمن کمک‌کننده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship of Body Mass Index with Chronic Pain after Breast Surgery in Women with Breast Cancer

نویسندگان [English]

 • Majid Montazer 1
 • Zahra Hadadi 2
 • Zahra Ghavami 3
 • Mehdi Khanbabaei Gol 4
1 Assistant Professor, Department of Thorax Surgery, Tuberculosis and Lung Disease Research Center, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
2 B.Sc. Student of Anesthesiology, School of Paramedicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
3 Gynecologist, Faculty of Medicine and Paramedicine, Ardabid University of Medical Sciences, Ardabil, Iran.
4 M.Sc. in Nursing Education, Tuberculosis and Lung Disease Research Center, School of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Awareness of prevalence of chronic pain after breast cancer surgery and possible contributing factors in the continuation of pain after breast cancer treatment is essential in preventing this pain in improving the quality of life in patients with breast cancer. Therefore, this study was performed with aim to determine the relationship between BMI and chronic pain after breast surgery in women with breast cancer.
Methods: This descriptive-correlational study was conducted on 170 patients who had inclusion criteria in Tabriz hospitals from 2017 to 2018. VAS checklist was used to measure the intensity of postoperative chronic pain over six months and a checklist of chronic risk factors affecting chronic pain for research purposes. Data were analyzed by SPSS software (version 22) and Independent t-test, ANOVA, Chi-square and Fisher tests. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: The results indicated that chronic pain at all levels was associated with increased BMI, so that with increasing BMI, the chronic pain was also increased (P <0.001)
Conclusion: High BMI can be a risk factor for chronic pain after breast cancer surgery and attention to this index can be helpful in predicting chronic pain

کلیدواژه‌ها [English]

 • BMI
 • Breast Cancer
 • Chronic pain
 1. Aghamohammadi D, Mehdinavaz Aghdam A, Khanbabayi Gol M. Prevalence of infections associated with port and predisposing factors in women with common cancers under chemotherapy referred to hospitals in Tabriz in 2015. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 21(11):7-13. (Persian).
 2. Vahedi P, Salehpour F, Aghamohammadi D, Shimia M, Lotfinia I, Mohajernezhadfard Z, et al. Single dose preemptive amitriptyline reduces postoperative neuropathic pain after lumbar laminectomy and discectomy: a randomized placebo-controlled clinical trial. Neurosurgery Quart 2010; 20(3):151-8.
 3. Aghamohammadi D, Eidi M, Lotfi A, Hosseinzadeh H, Movasaghi R, Motighini N, et al. Effect of low level laser application at the end of surgery to reduce pain after tonsillectomy in adults. J Lasers Med Sci 2013; 4(2):79-85.
 4. Hosseinzadeh H, Golzari S, Abravesh M, Mahmoodpoor A, Aghamohammadi D, Zomorrodi A, et al. Effect of low dose dopamine on early graft function in living unrelated kidney donors. Urol J 2012; 9(1):389-96.
 5. Bruce J, Thornton AJ, Powell R, Johnston M, Wells M, Heys SD, et al. Psychological, surgical, and sociodemographic predictors of pain outcomes after breast cancer surgery: a population-based cohort study. Pain 2014; 155(2):232-43.
 6. Wylde V, Dennis J, Beswick A, Bruce J, Eccleston C, Howells N, et al. Systematic review of management of chronic pain after surgery. Br J Surg 2017; 104(10):1293-306.
 7. Andersen KG, Duriaud HM, Jensen HE, Kroman N, Kehlet H. Predictive factors for the development of persistent pain after breast cancer surgery. Pain 2015; 156(12):2413-22.
 8. Wang L, Guyatt GH, Kennedy SA, Romerosa B, Kwon HY, Kaushal A, et al. Predictors of persistent pain after breast cancer surgery: a systematic review and meta-analysis of observational studies. CMAJ 2016; 188(14):E352-61.
 9. Schreiber KL, Kehlet H, Belfer I, Edwards RR. Predicting, preventing and managing persistent pain after breast cancer surgery: the importance of psychosocial factors. Pain Manag 2014; 4(6):445-59.
 10. Meretoja TJ, Leidenius MH, Tasmuth T, Sipilä R, Kalso E. Pain at 12 months after surgery for breast cancer. JAMA 2014; 311(1):90-2.
 11. Senkus E, Kyriakides S, Ohno S, Penault-Llorca F, Poortmans P, Rutgers E, et al. Primary breast cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2015; 26(Suppl 5):v8-30.
 12. Currey AD, Bergo