بررسی شیوع ترومبوز ورید عمقی در زنان بالای 40 سال مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی مراجعه کننده به درمانگاه های سطح شهر تبریز طی سال 1397

نوع مقاله: اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 پرستاری ، بیمارستان امام رضا،

2 تبریز

3 هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده

مقدمه: افزایش سن و دریافت داروی شیمی درمانی از جمله ریسک فاکتورهای ابتلا به ترومبوز ورید عمقی هستند که سهم اثر آن تابحال در جامعه ایرانی مشخص نشده است؛ از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی نسبت فراوانی ترومبوز ورید عمقی در زنان بالای 40 سال مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی مراجعه کننده به درمانگاه های شیمی درمانی سطح شهر تبریز طی سال 1397 است.
روش کار: در این مطالعه توصیفی-مقطعی، 165 زن با رعایت معیارهای ورود و خروج، وارد مطالعه شدند. ترومبوز ورید عمقی توسط معیاری که برای این هدف طراحی شده ( روایی 90 صدم و پایایی 0.87 بر حسب آلفای کرونباخ) بررسی شد و افرادی که دارای ریسک بالای ابتلا به ترومبوز ورید عمقی بودند توسط سونوگرافی داپلر بررسی شدند. داده ها با استفاده از آزمونهای آماری رگرسیون و ضریب همبستگی اسپیرمن در سطح معناداری کمتر از 0.05 در محیط نرم افزار SPSS21 تحلیل شدند.
نتایج: انحراف معیار ± میانگین شاخص ترومبوز ورید عمقی برابر 13.69±2.20 بود که بر اساس چک لیست موجود 19 نفر در رده ریسک بالای ابتلا به این عارضه بودند که پس از بررسی توسط سونوگرافی داپلر، ابتلای 17 نفر به این عارضه تایید شد. همچنین نتایج آزمون کای اسکوئر حاکی از اختلاف آماری تعداد جلسات شیمی درمانی با ابتلا به ترومبوز ورید عمقی بود(P=0.001).
نتیجه گیری: شیوع تروبوز ورید عمقی در مطالعه حاضر برابر 10.30 است که با تعداد جلسات شیمی درمانی ارتباط دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prevalence of deep venous thrombosis in women over 40 years of age with breast cancer under chemotherapy referring to Tabriz hospitals in 1397

نویسندگان [English]

  • Mehdil Khanbabayi Go 1
  • Dara Alvandfar 2
  • hasan Mohammadipour anvari 3
1 nursing, emam reza hospital
2 تبریز
3 Tabriz University Of medical ...
چکیده [English]

Introduction: Increasing age and receiving chemotherapy are among the risk factors for deep vein thrombosis that have not been studied so far in Iranian society. Therefore, the aim of this study was to investigate the frequency of deep vein thrombosis in women over 40 years with cancer. Breast is undergoing chemotherapy referred to Tabriz chemotherapy clinics in 1397.
Methods: In this descriptive cross-sectional study, 165 women entered the study according to entry and exit criteria. Deep vein thrombosis was evaluated by a measure designed for this purpose (90th percentile and reliability of 0.87 according to Cronbach's alpha), and those who had a high risk of deep vein thrombosis were examined by Doppler ultrasound. Data were analyzed using regression and Spearman correlation coefficient tests at a significant level less than 0.05 in the SPSS21 software environment.
Results: The mean ± SD of mean deep vein thrombosis was 13.69±2.20, based on a checklist of 19 individuals at high risk for this complication, which was confirmed by Doppler ultrasound analysis of 17 patients. The results of Chi-square test showed a statistically significant difference between the number of chemotherapy sessions with deep vein thrombosis (P=0.001).
Conclusion: The prevalence of deep vein thrombosis in the present study is 10.30, which is related to the number of chemotherapy sessions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breast Cancer
  • Deep Vein Thrombosis
  • chemotherapy