مقایسه اثر دو دوز میزوپروستول واژینال در سقط سه ماهه دوم بارداری

نوع مقاله: اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و مامایی، فلوشیپ نازایی، مرکز تحقیقات سلامت بارداری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

2 متخصص زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه زنان و مامایی، فلوشیپ نازایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: سقط‌های سه ماهه دوم 15-10% تمام سقط‌های دنیا را به خود اختصاص می‌دهند و مسئول دو سوم عوارض مرتبط با سقط می‌باشند. برای ختم حاملگی در سه ماهه دوم بارداری، میزوپروستول به‌عنوان یک داروی قوی و مؤثر شناخته می‌شود. تاکنون مطالعات مختلفی در مورد دوز مناسب این دارو انجام شده و نتایج مختلفی به‌دست آمده است، اما هیچ‌گونه توافقی در مورد دوز مناسب‌تر دارو وجود ندارد، لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر دو دوز میزوپروستول واژینال جهت سقط سه ماهه دوم انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1392 بر روی 100 زن باردار که جهت سقط سه ماهه دوم به بیمارستان دولتی علی‌بن‌ابیطالب زاهدان مراجعه و بستری شدند، انجام شد. در گروه 1 میزوپروستول واژینال 400 میکروگرم هر 3 ساعت و در گروه دوم میزوپروستول واژینال 600 میکروگرم هر 6 ساعت حداکثر تا 5 دوز واژینال تجویز شد. اطلاعات شامل دوز مصرفی، فاصله زمانی القاء تا ختم و عوارض در پرسشنامه درج گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آزمون‌های آماری کای‌اسکوئر و تی‌مستقل انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در مورد تعداد کل داروی مورد استفاده، در گروه 400 میکروگرم، مقدار داروی مورد استفاده به‌طور معنی‌داری کمتر بود (001/0>p). عوارض و فواصل زمانی القاء تا خروج جنین نیز با دوز 400 میکروگرم پایین‌تر بود، اما از نظر آماری اختلاف معناداری مشاهده نشد (108/0=p).
نتیجه‌گیری: هر دو دوز دارویی 400 و 600 میکروگرم دارای قدرت اثر برابر و میزان عوارض مشابه هستند، اما با دوز 400 میکروگرم، نیاز به دوز کلی دارو کمتر بوده و مدت زمان لازم برای دفع جنین نیز کمتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Two Dosing Regimens of Intravaginal Misoporostol for Second-trimester Abortion

نویسندگان [English]

 • Marzieh Ghasemi 1
 • Taraneh Arbabzadeh 2
 • Zohreh Baradaran 2
 • Fatemeh Sarvi 3
1 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Fellowship of Infertility, Pregnancy Health Research Center, School of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
2 Gynecologist, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Fellowship of Infertility, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Globally,second-trimester abortion accounts for 10-15% of all abortions and is responsible for two-thirds of abortion-related complications. Misoprostol is known as a powerful and effective medication for the termination of pregnancy in the second trimester. Several studies with different results were carried out into the proper dosage of misoprostol; however, there is no consensus about its proper dosage. This study was performed to compare the efficacy of two doses of vaginal misoprostol for second-trimester abortion.
Methods: This randomized clinical trial was conducted among 100 pregnant women, who were hospitalized for second-trimester abortion. They were randomly assigned into two groups in the Department of Obstetrics and Gynecology, Ali ibn Abi Talib Hospital, Zahedan, Iran, 2013. The subjects in the first and second groups received vaginal misoprostol in the doses of 400 µg given every 3 hours and 600 µg given every 6 hours up to five doses, respectively. Data were collected using a form containing the received dose, abortion interval, and complications. Data analysis performed using Chi-squared and t-test. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: The mean age of participants was 58.5±5.5 years old; and all the abortions were successful. In the first group, total administered dose was significantly lower than the other group (P<0.001). Additionally, in the first group, the complications and abortion intervals were less than other group; nevertheless, there was no significant difference between them (P=0.108).
Conclusion: Both studied doses of misoprostol had similar effects and the rate of complication was the same. Nonetheless, the dose of 400 µg was preferred due to need to lower total dose and shorter abortion interval.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Misoprostol
 • pregnancy
 • Second-trimester abortion
 1. Ngai SW, Tang OS, Ho PC. Prostaglandins for induction of second-trimester termination and intrauterine death. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2003; 17(5):765-75.
 2. Rahimi-Sharbaf F, Adabi K, Valadan M, Shirazi M, Nekuie S, Ghaffari P, et al. The combination route versus sublingual and vaginal misoprostol for the termination of 13 to 24 week pregnancies: a randomized clinical. Taiwan J Obstet Gynecol 2015; 54(6):660-5.
 3. Akkenapally PL. A comparative study of misoprostol only and mifepristone plus misoprostol in second trimester termination of pregnancy. J Obstet Gynaecol India 2016; 66(Suppl 1):251-7.
 4. Desai GS, Chandavarkar A, Gopal S, Sawant G, Desai SV. Second trimester medical termination of pregnancy with combined intracervical and intravaginal misoprostol: comparative analysis with intravaginal misoprostol-a pilot study. J Obstet Gynaecol India 2016; 66(Suppl 1):157-60.
 5. Pongsatha S, Tongsong T. Randomized controlled trial comparing efficacy between a vaginal misoprostol loading and non-loading dose regimen for second-trimester pregnancy termination. J Obstet Gynaecol Res 2014; 40(1):155-60.
 6. Lalitkumar S, Bygdeman M, Gemzell-Danielsson K. Mid-trimester induced abortion: a review. Hum Reprod Update 2007; 13(1):37-52.
 7. Bhattacharyya SK, Mukherji J, Kamilya GS, Ray S, Hazra A. Two regimens of vaginal misoprostol in second trimester termination of pregnancy–a prospective randomised trial. Acta Obstet Gynecol Scand 2006; 85(12):1458-62.
 8. Reilly CH, Wickersham RM, Schweain SL, Corrigan CA, Harms KD, Meekins JL, et al. Misoprostol. In: Reilly CH, editor. Drug facts and comparisons. 60th ed. St. Louis: Wolters Kluwer Health; 2006. P. 1459-60.
 9. Dodd JM, Crowther CA. Misoprostol for induction of labour to terminate pregnancy in the second or third trimester for women with a fetal anomaly or after intrauterine fetal death. Cochrane Database Syst Rev 2010; 4:CD004901.
 10. Cetin C, Buyukkurt S, Seydaoglu G, Kahveci B, Soysal C, Ozgunen FT. Comparison of two misoprostol regimens for midtrimester pregnancy terminations after FIGO’s misoprostol dosage recommendation in 2012. J Matern Fetal Neonatal Med 2016; 29(8):1314-7.
 11. Carbonell JL, Torres MA, Reyes R, Ortega L, García-Gallego F, Sánchez C. Second-trimester pregnancy termination with 600-microg vs. 400-microg vaginal misoprostol and systematic curettage postexpulsion: a randomized trial. Contraception 2008; 77(1):50-5.
 12. Drezett J, Bessa MM, Pedroso D, Silva AC, Gebrim LH, de Vasconcellos DM, et al. Misoprostol for induction of second trimester abortion in pregnancies resulting from sexual violence: effectiveness analysis of a protocol applied in the Brazilian public health service. Reprod Climat 2014; 29(3):105-11.
 13. Hofmeyr GJ, Gülmezoglu AM, Pileggi C. Vaginal misoprostol for cervical ripening and induction of labour. Cochrane Database Syst Rev 2010; 10:CD000941.
 14. Lalitkumar S, Bygdeman M, Gemzell-Danielsson K. Mid-trimester induced abortion: a review. Hum Reprod Update 2007; 13(1):37-52.
 15. Wildschut H, Both MI, Medema S, Thomee E, Wildhagen MF, Kapp N. Medical methods for midtrimester termination of pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2011; 1:CD005216.
 16. FIGO Working Group on Prevention of Unsafe Abortion and its Consequences; International Federation of Gynecology and Obstetrics. The combination of mifepristone and misoprostol for the termination of pregnancy. Int J Gynaecol Obstet 2011; 115(1):1-4.
 17. Preparation of the uterine cervix before evacuation of second–trimester pregnancy. Cochrane. Available at: URL: http://www.cochrane.org/CD007310/FERTILREG_preparation-of-the-uterine-cervix-before-evacuation-of-second-trimester-pregnancy; 2010.
 18. Ayati S, Vahidroodsari F, Amini M, Shakeri MT, Hasanzadeh M, Barhemat A. Vaginal and sublingual misoprostol for termination at second trimester pregnancy in patients with previous cesarean section. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(24):1-7. (Persian).