بررسی تأثیر گیاه دارویی گل مغربی بر گرگرفتگی دوران یائسگی

نوع مقاله: اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهر شهرکرد، ایران.

2 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهر شهرکرد، ایران.

3 پژوهشگر، واحد تحقیق و توسعه باریج اسانس، شهرکاشان، ایران.

چکیده

مقدمه: منوپوز پدیده جهانی برای زنان است. از جمله علائمی که زنان در منوپوز تجربه می­کنند می­توان به گرگرفتگی اشاره کرد. درمانی که هم‌اکنون برای بهبود گرگرفتگی به کار گرفته می‌شود، روش جایگزین هورمونی است که عوارض زیادی به دنبال دارد. یکی از جایگزین‌های هورمون درمانی، استفاده از گیاهانی از خانواده فیتواستروژن‌ها مانند گل‌مغربی است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر گیاه گل مغربی بر گرگرفتگی دوران یائسگی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی سه‌سو‌کور در سال 1394 بر روی 100 نفر از زنان یائسه مراجعه‌کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهر دستنا انجام شد. افراد در دو گروه 50 نفری دارونما و گل مغربی قرار گرفتند. زنان شرکت‌کننده در این مطالعه پرل یک گرمی گیاه گل مغربی یا دارونما را روزی دو بار به مدت یک ماه استفاده کردند. برای سنجش علائم یائسگی از پرسشنامه کوپرمن استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 11) و آزمون‌های تی تست و کای اسکوئر انجام شد. میزان p‌ کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: استفاده از گل مغربی تأثیر بسزایی در کاهش شدت، مدت و دفعات گرگرفتگی در گروه گل مغربی در مقایسه با دارونما داشت (001/0>p).
نتیجه‌گیری: استفاده از گل مغربی در کاهش گرگرفتگی زنان مؤثر بوده و می­تواند به عنوان یک درمان مکمل و یا جایگزین هورمونی در بهبود علائم یائسگی در زنان استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Evening Primrose on hot flashes in menopausal women

نویسندگان [English]

 • Bahareh Motaghi Dastenaei 1
 • Faranak Safdari 1
 • Lobat Jafarzadeh 2
 • Ziba Raisi Dehkordi 3
 • Mohsen Taghizadeh 3
 • Maryam Nikzad 3
1 Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran.
2 Associate professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran.
3 Researher, Barich Essence Development and Research Unit, Kashan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Menopause for women is a global phenomenon. Flushing is of the symptoms which women experience during menopause. The treatment which is now used for flushing is hormone replacement that has many side-effects. One of the alternatives for hormone therapy is the use of plants from the family of phytoestrogens, such as evening primrose. This study was performed with aim to evaluate the effect of evening primrose on hot flashes during menopause.
Methods: This triple-blind clinical trial study was performed on 100 postmenopausal women referred to the health centers of Dastena in 2015. The subjects were assigned to two groups of placebo (n=50) evening primrose (n=50). The women participating in this study used Perle's a warm evening primrose plant or placebo twice a day for one month. Kuperman questionnaire was used to assess symptoms of menopause. Data was analyzed by SPSS software (version 11) and Chi-square and t-test. P<0.05 was considered significant.
Results: The use of evening primrose had significant effect to reduce the severity, duration and frequency of hot flashes in the evening primrose group compared to placebo (P <0.001).
Conclusion: The use of evening primrose was effective in reducing hot flashes in women, and can be used as a supplement or hormone replacement therapy to improve the symptoms of menopause in women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Evening Primrose
 • Hot flash
 • Menopause
 1. Li S, Holm K, Gulanick M, Lanuza D. Perimenopause and the quality of life. Clin Nurs Res 2000; 9(1):6-23.
 2. Rodríguez-Fuentes G, de Oliveira IM, Ogando-Berea H, Otero-Gargamala MD. An observational study on the effects of Pilates on quality of life in women during menopause. Eur J Integrat Med 2014; 6(6):631-6.  
 3. Palacios S, Henderson VW, Siseles N, Tan D, Villaseca P. Age of menopause and impact of climacteric symptoms by geographic region. Climacteric 2010, 13(5):419-28.
 4. Santoro N, Brown JR, Adel T, Skurnick JH. Characterization of reproductive hormonal dynamics in the perimenopause. J Clin Endocrinol Metab 1996; 81(4):1495-501.
 5. Whelan TJ, Goss PE, Ingle JN, Pater JL, Tu DS, Pritchard K, et al. Assessment of quality of life in MA.17: a randomized, placebo controlled trial of letrozole after 5 years of tamoxifen in postmenopausal women. J Clin Oncol 2005; 23(28):6931-40.
 6. World Health Organization. Research on the menopause in the 1990s: report of a WHO scientific group. Geneva: World Health Organization; 1996.
 7. International Programs Center. Global aging into the 21st century-The wall chart by US. New York: Census Bureau; 1996.
 8. Pour Zahra A. The effects of isolated soy protein on hot flashes in postmenopausal women. Med J Khordad 2002; 36(18):9.
 9. Poomalar GK, Arounassalame B. The quality of life during and after menopause among rural women. J Clin Diagnostic Res 2013; 7(1):135-9.
 10. Speroff L, Fritz MA. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005.  
 11. Novak E. Berek & Novak's gynecology. 15th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2016.
 12. Ağıl A, Abıke F, Daşkapan A, Alaca R, Tüzün H. Short-term exercise approaches on menopausal symptoms, psychological health, and quality of life in postmenopausal women. Obstet Gynecol Int 2010; 2010:274261.
 13. Lima JE, Palacios S, Wender MC. Quality of life in menopausal women: a Brazilian Portuguese version of the Cervantes Scale. Sci World J 2012; 2012:620519.
 14. Hess R, Thurston RC, Hays RD, Chang CC, Dillon SN, Ness RB, et al. The impact of menopause on health-related quality of life: results from the STRIDE longitudinal study. Qual Life Res 2012; 21(3):535-44. 
 15. Lobo RA, Kelsey J, Marcus R. Menopause: biology and pathobiology. New York: Academic Press; 2000. P. 215. 
 16. Lobo R. Treatment of the post-menopausal women. 2th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 1999. P. 159.
 17. Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Spong CY, Dashe J. Williams obstetrics. 24th ed. New York: Mcgraw-Hill; 2014.
 18. Proctor ML, Murphy PA. Herbal and dietary therapies for primary and secondary dysmenorrhoea. Cochrane Database Syst Rev 2001; 3:CD002124.
 19. Asghar Nia M. Basics medicine obstetrics and gynecology. Tehran: Poursina; 2002. (Persian).
 20. Kazemian A, Banaian SH, Parvin N, Delaram M. The effect of valerian on hot flash in menopausal women. J Shahrekord Univ Med Sci 2006; 8(1):21-33. (Persian).  
 21. Rees M. Alternative treatments for the menopause. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2009; 23(1):151-61.
 22. Montserrat-de la Paz S, Fernandez-Arche MA, Angel-Martin M, Garcia-Gimenez MD. Phytochemical characterization of potential nutraceutical ingredients from Evening Primrose oil (Oenothera biennis L.). Phytochem Letters 2014; 8:158-62.
 23. Jassim GA. Strategies for managing hot flashes. J Fam Pract 2011; 60(6):333-9.
 24. This P, De Cremoux P, Leclercq G, Jacquot Y. A critical view of the effects of phytoestrogens on hot flashes and breast cancer risk. Maturitas 2011; 70(3):222-6.
 25. Akbari TN, Davoodabadi FM. Comparative effect of flaxseed, soy on menopausal hot flashes. Complementary Med 2012; 5:52-60. (Persian).
 26. Nahidi F, Zare E, Mojab F, Alavi-majd H. Effects of licorice on relief and recurrence of menopausal hot flashes. Iran J Pharmaceut Res 2012; 11(2):541.
 27. Baghdari N, Akbari A, Ayati S, Emami A, Esmaeili H. Effect of powder of flaxseed on hot flashes in women at the climacteric. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2011; 14(1):37-47. (Persian).
 28. Karimian Z, Keramat A. sHot flashes of menopause and herbal medicine in Iran: a systematic review. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(111):1-11.