مجله زنان، مامایی و نازایی ایران (IJOGI) - مقالات آماده انتشار