نویسنده = مجید خادم رضاییان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط بین ریز مغذی های مادران فعال و غیر فعال با رشد نوزادان

دوره 18، شماره 145، اردیبهشت 1394، صفحه 8-13

عباس جلیلی؛ فریده اخلاقی؛ سید مجید باقری؛ پریسا چهل مرد اله آبادی؛ مجید خادم رضاییان